Förordning om programmet för europeisk statistik 2013-2017

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM145 KOM (2013) 525

KOM (2013) 525

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM145

Förordning om programmet för 2012/13:FPM145
europeisk statistik 2013-2017  
Finansdepartementet  
2013-08-21  

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 525

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013-2017

Sammanfattning

Förordningen innebär att unionens finansiella anslag för genomförandet av programmet för europeisk statistik för 2014−2017 fastställs till 234,8 miljoner euro, vilket täcks av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

Regeringen stöder förslaget.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Förordningen om programmet för europeisk statistik 2013−2017 beslutades den 15 januari 2013 och ger en övergripande ram för utveckling, produktion och spridning av europeisk statistik under perioden 2013 till 2017. Kommissionens förslag till nämnda förordning inkluderade ett finansiellt anslag på 299,2 miljoner euro för femårsprogrammet. Det ifrågasattes varken av rådet eller Europaparlamentet under den ordinarie lagstiftningsprocessen. Europaparlamentet betonade dock i sin resolution den 13 juni 2012 om den fleråriga budgetramen och egna resurser att förhandlingarna om lagstiftningsförslag som hänger samman med fleråriga program kommer att slutföras först när en överenskommelse nåtts om de finansiella anslagen.

Förordningen om programmet för europeisk statistik 2013−2017 innehåller därför endast finansieringsramen för 2013, som omfattas av den fleråriga budgetramen för 2007−2013. I förordningen uppmanas kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om anslag för perioden 2014−2017 till Europaparlamentet och rådet senast tre månader efter antagandet av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 17 juli 2013.

1.2Förslagets innehåll

Förslaget innebär att artikel 7 om finansiering i förordning (EU) nr 99/2013 om programmet för europeisk statistik 2013−2017 ändras. Unionens finansiella anslag för genomförandet av programmet för europeisk statistik för 2013 är fastställt till 57,3 miljoner euro. Det täcks av den fleråriga budgetramen för 2007−2013. Unionens finansiella anslag för genomförandet av nämnda femårsprogram för perioden 2014−2017 fastställs till 234,8 miljoner euro. Det täcks av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

Kommissionen ska verkställa finansiella stöd i enlighet med budgetförordningen.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring i det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Den föreslagna budgeten för europeisk statistik för programperioden 2014−2017 uppgår till 234,8 miljoner euro. Beloppet täcks av den fleråriga budgetramen för 2014−2020.

Förslaget innebär ingen ökad belastning på statsbudgeten.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen stöder förslaget.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har inte kommenterat förslaget utifrån subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan förväntas under 2014.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.