Förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM131 KOM (2013) 484

KOM (2013) 484

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM131

Förordning om statistik över 2012/13:FPM131
godstransporter på inre vattenvägar  
Finansdepartementet  
2013-07-15  

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 484

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inte vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Sammanfattning

Förordningen om statistik över godstransporter på inre vattenvägar ändras så kommissionens befogenheter anpassas till artikel 290 om delegerade akter och artikel 291 om genomförande akter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Regeringen stöder förslaget men anser att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period av fem år.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Eftersom Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har trätt i kraft måste kommissionens befogenheter anpassas till artiklarna om delegerade akter och genomförande akter i EUF-fördraget. Kommissionen har åtagit sig att se över lagstiftningsakter som inte hade anpassats till det föreskrivande förfarandet med kontroll innan Lissabonfördraget trädde i kraft. Genom förordningen om statistik över godstransporter på inre vattenvägar ges kommissionen befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen. Mot bakgrund av anpassningen av nämnda förordning till de nya bestämmelserna i EUF-fördraget bör de genomförandebefogenheter som

kommissionen nu har ges genom befogenheter att anta delegerade akter och genomförande akter.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 28 juni 2013.

1.2Förslagets innehåll

Enligt förslaget bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att kunna anpassa gränsen för vilka transporter på inre vattenvägar som ska omfattas av statistiken, anpassa definitionerna och anta ytterligare definitioner, samt anpassa uppgiftsinsamlingens räckvidd och bilagornas innehåll.

Dessutom föreslås att kommissionen ges genomförandebefogenheter för att garantera enhetliga villkor för metoder för överföring av uppgifter till kommissionen (Eurostat), även när det gäller standarder för utbyte av uppgifter och för rutiner för kommissionens (Eurostat) spridning av resultaten, samt för att utforma och offentliggöra metodkrav och kriterier för att säkra uppgifternas kvalitet, i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring i det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för statsbudgeten. Förslaget påverkar inte unionens budget.

Enligt kommissionen har någon konsekvensbedömning inte behövt göras.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Enligt förordningen om statistik över godstransporter på inre vattenvägar ska medlemsstater tillhandahålla de uppgifter som anges i förordningen. Dock bara när den totala varumängd som årligen transporteras på inre vattenvägar som nationell transport, internationell transport eller transittransport överstiger en miljon ton. Godstransporter på inre vattenvägar i Sverige överstiger inte nämnda tröskelvärde. Sverige överför därför inte några uppgifter om transporter på inre vattenvägar till kommissionen (Eurostat). Regeringen stöder förslaget men anser att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period av fem år.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Statistiska centralbyrån (SCB) anser att kommissionen ska motivera de åtgärder som avses föreslås i delegerade akter med information från medlemsstaterna om uppgiftslämnarbördor och produktionskostnader. SCB anser också att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter ska begränsas till en period om fem år.

Trafikanalys har inga synpunkter på förslaget mot bakgrund av att myndighetens uppdrag och verksamhet. Sverige har aldrig lämnat statistik i enlighet med förordningen eftersom godstransporter på inre vattenvägar hittills legat under tröskelvärdena.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionen är förslaget förenligt med proportionalitetsprincipen. För att uppnå det grundläggande målet att anpassa kommissionens befogenheter till artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget är det i överensstämmelse med proportionalitetsprincipen nödvändigt och lämpligt att fastställa bestämmelser för en sådan anpassning inom transportstatistiken. Enligt kommissionen går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet, i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

Regeringen gör ingen annan bedömning än kommissionen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan förväntas under 2014.

4.2Fackuttryck/termer

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.