Förordning om statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM157 KOM (2013) 578

KOM (2013) 578

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM157

Förordning om statistik över 2012/13:FPM157
varuhandeln mellan medlemsstaterna  
Finansdepartementet  
2013-09-13  

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 578

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 638/2004 om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder, tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbyte av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna samt definitionen av statistiskt värde

Sammanfattning

Förordningen om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (Intrastat) ändras så kommissionens befogenheter anpassas till artikel 290 om delegerade akter och artikel 291 om genomförande akter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

Regeringen stöder förslaget men anser att utbytet av konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål bör begränsas till en period om fem år. Regeringen anser vidare att kommissionen, när den antar en delegerad akt, ska motivera åtgärderna i den utifrån information från medlemsstaterna om bördor och produktionskostnader för medlemsstaterna. Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period om fem år.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Eftersom Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har trätt i kraft bör kommissionens befogenheter anpassas till artiklarna om delegerade akter och genomförande akter i EUF-fördraget. Kommissionen har åtagit sig att se

över de lagstiftningsakter som för närvarande innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Genom förordningen om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna ges kommissionen befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen. De genomförandebefogenheter som kommissionen för närvarande har enligt nämnda förordning bör anpassas till de nya bestämmelserna i EUF-fördraget genom att kommissionen tilldelas befogenheter att anta delegerade akter och genomförandeakter.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 8 augusti 2013.

1.2Förslagets innehåll

Befogenheter att anta delegerade akter

Befogenheter att anta delegerade akter bör delegeras till kommissionen för att dels tillgodose användarnas behov av statistiska uppgifter på ett tillfredsställande sätt utan att göra de ekonomiska aktörernas börda alltför betungande, dels beakta förändringar som är nödvändiga av metodskäl, samt dels behovet av att upprätta ett effektivt system för datainsamling och sammanställning av statistik.

Befogenheter att anta delegerade akter föreslås delegeras till kommissionen med avseende på

antagande av olika eller särskilda regler som ska gälla för särskilda varor eller varurörelser,

anpassning av referensperioden,

anpassning av täckningsgraderna för Intrastat,

fastställande av villkoren för att definiera de tröskelvärden som avses i artikel 10.4,

fastställande av villkoren för att förenkla de uppgifter som ska lämnas för små enskilda transaktioner,

fastställande av aggregerade uppgifter,

fastställande av de kriterier som resultaten av skattningarna ska uppfylla.

När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Befogenhet att anta delegerade akter ska ges till kommissionen tills vidare.

Genomförandebefogenheter

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordningen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan anta bestämmelser om formerna för att tillhandahålla Intrastat-uppgifter, särskilt

vilka koder som ska användas, tekniska bestämmelser för sammanställningen av årlig handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag samt eventuella åtgärder som behövs för att säkra att den överförda statistiken uppfyller kvalitetskriterierna. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

Kommittéförfarande

En ny struktur för det europeiska statistiksystemet inrättas för att förbättra samordningen inom systemet, där kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) är högsta strategiska organ. Det innebär att kommittéförfarandebefogenheterna samlas hos ESS-kommittén. Därför föreslås också en ändring i förordningen genom att hänvisningarna till Intrastat-kommittén ersätts med en hänvisning till ESS-kommittén.

Övriga ändringar

Förenklingen av tullklareringsordningarna har lett till att det på tullnivå inte längre finns någon statistik över varor som befinner sig under tullförfaranden för förädling. För att säkra kvaliteten på statistiken över handeln inom EU och dess täckning föreslås att det samlas in uppgifter om dessa varor via Intrastat-systemet.

Statistiken över handeln inom EU skulle, enligt kommissionen, när det gäller kvaliteten och systemets effektivitet, kunna dra nytta av ett ökat utbyte av konfidentiella uppgifter mellan de relevanta nationella myndigheterna i medlemsstaterna. Sådana utbyten bör därför uttryckligen tillåtas, men endast för statistiska ändamål.

En enhetlig definition av dataelementet ”statistiskt värde” är, enligt kommissionen, nödvändigt för all statistik över varuhandeln på EU-nivå. Det föreslås därför att den nuvarande definitionen av detta dataelement i statistiken över handeln inom EU anpassas till definitionen i statistiken över handeln med länder utanför EU.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring i det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget påverkar inte statsbudgeten eller unionens budget. Någon konsekvensbedömning har, enligt kommissionen, inte behövts.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen anser att utbytet av konfidentiella uppgifter för statistiska ändamål bör begränsas till en period om fem år.

Regeringen anser vidare att kommissionen, när den antar en delegerad akt, ska motivera åtgärderna i den utifrån information från medlemsstaterna om bördor och produktionskostnader för medlemsstaterna.

Regeringen anser också att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period om fem år. Delegeringen av befogenhet bör förlängas med fem år om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Statistiska centralbyrån (SCB) anser att förslagen om tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter skulle kunna leda till en för stor användning av delegerade befogenheter. SCB förordar att förslaget förtydligas med avseende på kommissionens ansvar att se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra börda för medlemsländerna. Ett tillägg till kommissionens ansvar att motivera eventuella åtgärder avseende börda och produktionskostnader i enlighet med artikel 14 (3) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 föreslås också.

SCB anser inte att befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen tills vidare, utan förespråkar en begränsning på fem år, med möjlighet till förlängning.

Även när det gäller förslaget om utbyte av konfidentiella uppgifter, skulle SCB vilja se en tidsbegränsning, vilket skulle ge möjlighet att ta hänsyn till utfallet av pilotstudien rörande mikrodatautbyte inom ramen för projektet SIMSTAT (Single Market Statistics). SCB har tidigare framhållit att mikrodatautbyte inom pilotstudien bör regleras i bilaterala avtal. Först efter pilotstudien har utvärderats bör man ta ställning till en ändring av förordningen. Eurostat menar dock att den föreslagna förordningsändringen är nödvändig för att vissa länder ska kunna delta i pilotstudien. Givet detta anser SCB att bestämmelsen bör tidsbegränsas. Av förslaget bör det också

tydligare framgå att utbyte av data ska vara frivillig och att bestämmelsen inte ska kunna tolkas som tvingande, en tolkning som vissa medlemsländer tidigare har gjort.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Enligt kommissionen är det i enlighet med proportionalitetsprincipen nödvändigt och ändamålsenligt att fastställa regler för tullförvaltningens tillhandahållande av uppgifter, utbytet av konfidentiella uppgifter mellan medlemsstaterna och definitionen av statistiskt värde inom statistiken över handeln inom EU. Enligt kommissionen går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det målet, i enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen.

Regeringen gör ingen annan bedömning än kommissionen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan förväntas under 2014.

4.2Fackuttryck/termer

-

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.