Förordning om statistik över varuhandeln mellan icke-medlemsstater

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM158 KOM (2013) 579

KOM (2013) 579

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM158

Förordning om statistik över 2012/13:FPM158
varuhandeln mellan icke-medlemsstater  
Finansdepartementet  
2013-09-13  

Dokumentbeteckning

KOM (2013) 579

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 471/2009 om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med ickemedlemsstater vad gäller tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder

Sammanfattning

Förordningen om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan ickemedlemsstater (Extrastat) ändras så kommissionens befogenheter anpassas till artikel 290 om delegerade akter och artikel 291 om genomförandeakter i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Regeringen stöder förslaget men anser att kommissionen, när den antar en delegerad akt, ska motivera åtgärderna i den utifrån information från medlemsstaterna om bördor och produktionskostnader för medlemsstaterna. Kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period om fem år.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Eftersom Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) har trätt i kraft bör kommissionens befogenheter anpassas till artiklarna om delegerade akter och genomförande akter i EUF-fördraget. Kommissionen har åtagit sig att se över de lagstiftningsakter som för närvarande innehåller hänvisningar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Genom förordningen om gemenskapsstatistik över utrikeshandeln med icke-medlemsstater ges

kommissionen befogenhet att genomföra vissa bestämmelser i den förordningen. De genomförandebefogenheter som kommissionen för närvarande har enligt nämnda förordning bör anpassas till de nya bestämmelserna i EUF-fördraget genom att kommissionen tilldelas befogenheter att anta delegerade akter och genomförandeakter.

Kommissionen presenterade sitt förslag den 8 augusti 2013.

1.2Förslagets innehåll

Befogenheter att anta delegerade akter

Befogenheter att anta delegerade akter bör delegeras till kommissionen för att beakta dels förändringar i tullkodexen eller bestämmelser som härrör från internationella konventioner, dels förändringar som är nödvändiga av metodskäl samt dels behovet av att upprätta ett effektivt system för datainsamling och sammanställning av statistik.

Befogenheter att anta delegerade akter föreslås delegeras till kommissionen med avseende på

anpassning av förteckningen över tullförfaranden eller godkänd tullbehandling,

särskilda varor eller varurörelser, samt andra eller särskilda regler för dem,

undantagande av vissa varor och varurörelser från utrikeshandelsstatistiken,

uppgiftsinsamlingen i enlighet med artikel 4.2 och 4.4,

ytterligare specifikationer av uppgifterna i artikel 5.1,

begäran av begränsade uppgifter för särskilda varor eller varurörelser och de uppgifter som ska lämnas i enlighet med artikel 4.2,

urvalens kännetecken, rapporteringsperiod och aggregeringsnivå för partnerländer, varor och valutor för handelsstatistiken utifrån fakturavaluta,

anpassningen av tidsfristen för statistiköverföringen och av innehåll, omfattning och revideringar av statistik som redan lämnats in,

tidsfristen för överföring av handelsstatistik utifrån affärsverksamhetens särdrag och handelsstatistik utifrån fakturavaluta.

När kommissionen utövar de delegerade befogenheterna ska den se till att de delegerade akterna inte innebär någon betydande extra administrativ börda

för medlemsstaterna eller uppgiftslämnarna. Befogenhet att anta delegerade akter ska ges till kommissionen tills vidare.

Genomförandebefogenheter

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av förordningen bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter, så att den kan anta åtgärder avseende de koder som ska användas för de uppgifter som avses i artikel 5.1 i förordningen samt åtgärder avseende sammanlänkning av uppgifterna om affärsverksamhetens särdrag med de uppgifter som registreras i enlighet med samma artikel. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.

Kommittéförfarande

En ny struktur för det europeiska statistiksystemet inrättas för att förbättra samordningen inom systemet, där kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén) är högsta strategiska organ. Det innebär att kommittéförfarandebefogenheterna samlas hos ESS-kommittén. Därför föreslås också en ändring i förordningen genom att hänvisningarna till Extrastat-kommittén ersätts med en hänvisning till ESS-kommittén.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Gällande svenska regler är lagen (2001:99) om den officiella statistiken och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Förslaget väntas inte innebära någon förändring i det svenska regelverket.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Förslaget påverkar inte statsbudgeten eller unionens budget. Någon konsekvensbedömning har, enligt kommissionen, inte behövts.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen anser att kommissionen, när den antar en delegerad akt, ska motivera åtgärderna i den utifrån information från medlemsstaterna om bördor och produktionskostnader för medlemsstaterna.

Regeringen anser vidare att kommissionens befogenhet att anta delegerade akter bör begränsas till en period om fem år. Delegeringen av befogenhet bör förlängas med fem år om inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Europaparlamentet har ännu inte tagit ställning till förslaget.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Statistiska centralbyrån (SCB) anser att förslagen om tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter skulle kunna leda till en för stor användning av delegerade befogenheter. SCB förordar att förslaget förtydligas med avseende på kommissionens ansvar att se till att dessa delegerade akter inte innebär någon betydande extra börda för medlemsländerna. Ett tillägg till kommissionens ansvar att motivera eventuella åtgärder avseende börda och produktionskostnader i enlighet med artikel 14 (3) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 föreslås också.

SCB anser inte att befogenheten att anta delegerade akter ska ges till kommissionen tills vidare, utan förespråkar en begränsning på fem år, med möjlighet till förlängning.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Rättslig grund är artikel 338.1 fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Beslut fattas av rådet med kvalificerad majoritet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Kommissionen har inte kommenterat förslaget utifrån subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Förslaget kommer att behandlas i rådets arbetsgrupp för statistik. Beslut kan förväntas under 2014.

4.1Fackuttryck/termer

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.