Genomförandebeslut om nyinrättandet av Euresnätverket

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM41 K (2012) 8548

K (2012) 8548
FPM_201213__41

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM41

Genomförandebeslut om nyinrättandet av Euresnätverket

Arbetsmarknadsdepartementet

2013-01-03

Dokumentbeteckning

K (2012) 8548

Kommissionens genomförandebeslut av den 26 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen med avseende på förmedling av lediga platser och platsansökningar och nyinrättandet av Euresnätverket.

Sammanfattning

Nätverket Eures (European Employment Services) är ett nätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). I syfte att utveckla Eures till ett effektivt verktyg för arbetssökande och rekrytering antog kommissionen den 26 november 2012 ett genomförandebeslut om nyinrättande av Euresnätverket. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014. Regeringen är i huvudsak positivt inställd till kommissionens beslut, eftersom ett väl fungerande Euresnätverk kan underlätta för den fria rörligheten av arbetskraft i Europa. Regeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra beslutet.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

Eures, som inrättades 1993 genom kommissionens beslut 93/569/EEG och ändrades genom kommissionens beslut 2003/8/EG, är ett nätverk som ska främja fri rörlighet för arbetstagare inom europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Även Schweiz deltar i samarbetet. I nätverket ingår bland annat offentliga arbetsförmedlingar, fackliga organisationer och arbetsgivarorganisationer. Kommissionen ansvarar för samordningen av nätverket.

Syftet med Eures är att tillhandahålla information, rådgivning och rekryterings-/placeringstjänster (arbetsförmedling) för arbetstagare, arbetssökande och arbetsgivare, via ca 850 Euresrådgivare och en webbportal. I de europeiska gränsregionerna används också Eures för att informera om och bidra till att lösa problem som arbetstagare och arbetsgivare kan stöta på i samband med gränspendling.

I meddelandet Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning, se faktapromemoria 2011/2012:FPM143, presenterade kommissionen sin analys av behovet att reformera Eures. Kommissionen föreslog i meddelandet även ändringar i Euresregelverket, för att i linje med målen i Europa 2020-strategin göra Eures till en ingångsportal och ett naturligt första val för arbetstagare, arbetssökande och arbetsgivare som överväger att arbeta eller rekrytera arbetskraft i ett annat europeiskt land.

Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 28-29 juni 2012 om en pakt för tillväxt och sysselsättning och framförde där att Eures bör utvecklas till ett verkligt europeiskt arbetsförmedlings- och rekryterings­verktyg.

I kommissionens meddelande Inre marknadsakt II – Tillsammans för ny tillväxt (COM[2012] 573 final), se även faktapromemoria 2011/2012:FPM159, anges som en av de tolv nyckelåtgärderna åtgärder för att utveckla Euresportalen till ett effektivt verktyg för arbetssökande och rekrytering, i syfte att främja personrörlighet.

Den 26 november 2012 antog kommissionen sitt genomförandebeslut om nyinrättande av Euresnätverket. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2014.

1.2 Förslagets innehåll

Det nya genomförandebeslutet är en omarbetning av det tidigare Euresbeslutet från 2003 och upphäver detta beslut, men i likhet med det tidigare beslutet syftar det nya beslutet till att genomföra Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen.

Beslutet anger målen för nätverkets verksamhet, formerna för styrningen av nätverket och anger ramarna för en ny Eureskatalog, vilken beskriver de tjänster som Eures medlemmar och samarbetspartners ska tillhandahålla.

I syfte att förbättra samordningen av nätverkets aktiviteter på nationell nivå anges i beslutet att medlemsstaterna ska utse nationella samordningskontor. De nationella samordningskontoren kommer bland annat att ha till uppgift att ackreditera aktörer som kan tillhandahålla Eurestjänster och att övervaka hur dessa aktörer fullgör sina åtaganden.

Genom beslutet tydliggörs att Eures aktiviteter ska omfatta vissa särskilt angivna målgrupper. Bland annat anges att ett av målen för verksamheten är att uppmuntra rörlighet bland unga. Det ska även inom Eures vara möjligt att utbyta information om lärlings- och praktikplatser.

1.3 Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Kommissionens genomförandebeslut är tillämpningsföreskrifter för att genomföra bestämmelserna om förmedling av lediga platser och platsansökningar samt Euresnätverket, i förordning 492/2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen. Förordningen och genomförandebeslutet är direkt tillämpliga i medlemsstaterna. Eventuellt kan vissa smärre förordningsförändringar bli nödvändiga, bland annat i förordning (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

1.4 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Kostnaderna för Eures horisontella aktiviteter, dvs. aktiviteter som initieras och genomförs av kommissionen, samt för stöd till riktade rörlighetsprogram kommer att belasta EU:s budget. Finansiering av dessa aktiviteter ingår i kommissionens förslag till ett nytt program för social förändring och social innovation (PSFSI), vilket för närvarande är föremål för förhandlingar mellan rådet och Europaparlamentet.

Kostnaderna för nationella Euresaktiviter ska bäras av medlemsstaterna. Den myndighet som i Sverige utses till nationell samordningsmyndighet kommer troligtvis få ökade kostnader för de tillkommande arbetsuppgifterna. Eventuella budgetära konsekvenser bedöms för närvarande inte ha större ekonomiska konsekvenser än att kostnaderna ryms inom befintliga anslag.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen är i huvudsak positivt inställd till kommissionens beslut, eftersom ett väl fungerande Euresnätverk kan underlätta för den fria rörligheten av arbetskraft i Europa. Regeringen kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra beslutet.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Inte känt.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Inte känt.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Inte relevant.

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 492/2011 av den 5 april 2011 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen, särskilt artikel 38.

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte tillämpligt.

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Regeringen kommer under 2013 att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra beslutet senast den 1 januari 2014.

4.2 Fackuttryck/termer

Euresportalens webbadress: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=sv