Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister

Fakta-PM om EU-förslag 2013/14:FPM112 KOM (2014) 464

KOM (2014) 464

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2013/14:FPM112

Grönbok Säkerhet i logitjänster för 2013/14:FPM112
turister  
Näringsdepartementet  
2014-09-01  

Dokumentbeteckning

KOM (2014) 464

Grönbok Säkerhet i logitjänster för turister

Sammanfattning

Kommissionen presenterade den 22 juli 2014 en grönbok om säkerhet i logitjänster för turister.

Kommissionen ställer genom grönboken ett antal frågor för att få underlag att bedöma om de befintliga instrument och deras genomförande är lämpliga och tillräckliga för att skydda Europas konsumenter. Grönboken syftar till att inhämta den kunskap som finns om de frågor den omfattar och innebär varken att någon fastställd handlingsriktning ska följas eller att det behövs nya åtgärder på EU-nivå till följd av samrådet.

Regeringen noterar att kommissionen tagit fram en grönbok om säkerhet i logitjänster för turister.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

Kommissionen antog 2010 ett meddelande om en övergripande strategi för att öka behålla och stärka Europas ledande ställning inom världsturismen. Säkerhet i logianläggningar för turister är en av insatserna i meddelandet. Kommissionen har under de senaste åren övervägt frågan om säkerheten i turistlogitjänster på europeisk nivå, både genom dialog med berörda intressenter och genom insatser för att stärka den befintliga kunskapsbasen. Kommissionen presenterade den 22 juli 2014 en grönbok angående säkerhet

i logitjänster för turister i syfte att inleda ett offentligt samråd om säkerheten i turistlogitjänster med alla intressenter som berörs av frågan.

1.2Förslagets innehåll

Det finns ingen särskild övergripande lagstiftning på EU-nivå för säkerhet i turistlogitjänster och inget standardiserat tillvägagångssätt för säkerhet i turistlogitjänster har heller införts på nationell nivå. Kommissionen ställer genom grönboken ett antal frågor för att få underlag att bedöma om de befintliga instrument och deras genomförande är lämpliga och tillräckliga för att skydda Europas konsumenter. Frågorna rör bland annat hur befintliga instrument ser ut och hur övervakning och efterlevnad sker, om förekomsten av olika krav i medlemsstaterna kan ge upphov till skillnader i säkerhetsnivåer särskilt vid tillhandahållande av tjänster över gränserna, hur kraven påverkar små och medelstora företags administrativa börda och tillgänglighet för utsatta konsumenter samt vilka uppgifter som samlas in om skador och olyckor.

Genom grönboken vill kommissionen inleda ett offentligt samråd om säkerheten i turistlogitjänster med alla intressenter som berörs av frågan. Målet är att inhämta synpunkter för att bedöma om säkerheten i turistlogitjänster har behandlats tillräckligt, om det finns belägg för nya risker, och om befintliga verktyg är adekvata.

Grönboken syftar till att inhämta den kunskap som finns om de frågor den omfattar och innebär varken att någon fastställd handlingsriktning ska följas eller att det behövs nya åtgärder på EU-nivå till följd av samrådet.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Grönboken innehåller inga konkreta lagstiftnings- eller åtgärdsförslag. Svenska regler förväntas därmed inte påverkas.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Grönboken förväntas inte medföra några budgetära konsekvenser.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen noterar kommissionens initiativ att genomföra ett offentligt samråd om säkerhet i logitjänster för turister, då det som utgångspunkt är angeläget att konsumenter ska kunna lita på att turistlogitjänster är säkra. Den svenska produktsäkerhetslagstiftningen omfattar såväl produkter som tjänster på olika områden och inkluderar således även turistlogitjänster.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Medlemsstaternas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Institutionernas ståndpunkter är ännu inte kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Grönboken har inte remitterats.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Någon rättslig grund har inte åberopats då det inte handlar om en rättsakt som ska förhandlas eller beslutas.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

-

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionen kommer att publicera inkomna synpunkter efter att samrådet avslutats den 30 november 2014.

4.2Fackuttryck/termer

-

Fakta-PM om EU-förslag

En faktapromemoria, fakta-PM, är en redogörelse från regeringen till riksdagen om ett förslag från EU-kommissionen. Där framgår vad förslaget går ut på, hur det kan påverka svenska regler och vad regeringen anser om förslaget.