Kommissionens årliga tillväxtrapport

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM32 KOM (2012)750

KOM (2012)750
FPM_201213__32

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM32

Kommissionens årliga tillväxtrapport

Statsrådsberedningen

2012-12-19

Dokumentbeteckning

KOM (2012)750

Meddelande från kommissionen Den årliga tillväxtstrategin för 2013
Bilaga I
- Makroekonomisk rapport
Bilaga II
- Utkast till gemensam sysselsättningsrapport

Sammanfattning

Den 28 november 2012 presenterade kommissionen sin årliga tillväxtrapport. Den utgör startskottet för den kommande nästa europeiska termin för förstärkt ekonomisk samordning inom EU. Rapporten kommer att ligga till grund för diskussionen vid Europeiska rådets möte den 14-15 mars 2013.

I rapporten redogör kommissionen för sina förslag till övergripande prioriteringar för den ekonomiska politiken samt sysselsättningspolitiken de kommande 12 månaderna. Kommissionen understryker främst vikten av att genomföra tillväxtskapande strukturreformer för att nå en långsiktig, hållbar tillväxt, och slår fast att de fem prioriteringar som lades fast i tillväxtöversikten för 2012 är fortsatt giltiga. Medlemsstaterna uppmanas därmed att under 2013 återigen fokusera på följande fem områden:

  1. Att driva differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering

  2. Utlåningen ska återgå till normala nivåer

  3. Främja tillväxt och konkurrenskraft

  4. Bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen

  5. Modernisera den offentliga förvaltningen

Regeringen välkomnar kommissionens årliga tillväxtrapport i stort och stödjer de övergripande budskapen om vikten av att genomföra tillväxtskapande strukturreformer för att nå en långsiktig, hållbar tillväxt, samt komma tillrätta med krisen i euroområdet. Regeringen kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de fem föreslagna prioriteringarna för nästa års europeiska termin. Det är välkommet med kraftfulla budskap om fortsatt budgetkonsolidering, arbetsmarknadsreformer inriktade på unga och förhindrande av utslagning från arbetsmarknaden, välfungerande sociala trygghetssystem samt inte minst skyndsamt genomförande av tillväxtfrämjande åtgärder med fokus på inre marknad, forskning, innovation utbildning samt en grön resurseffektiv ekonomi.

1 Förslaget

1.1 Ärendets bakgrund

I juni 2010 antog Europeiska rådet Europa 2020 - en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla. I syfte att driva på ett effektivt genomförande av strategin, i linje med stabilitets- och tillväxtpakten, beslutade rådet i september 2010 att introducera en ny årscykel för styrning och granskningen av den ekonomiska politiken. Den beslutade årscykeln inleds med en europeisk termin. Den europeiska terminen inleds med att kommissionen presenterar sin årliga tillväxtrapport som ligger till grund för diskussionen vid vårtoppmötet då stats- och regeringscheferna ska lämna vägledning inför medlemsstaternas rapportering inom Europa 2020 (nationella reformprogram) och Stabilitet och tillväxtpakten (konvergensprogram). Den 28 november 2012 presenterades den årliga tillväxtöversikten för 2013.

1.2 Förslagets innehåll

I tillväxtrapporten understryker kommissionen betydelsen av att medlemsstaterna implementerar hållbara tillväxtfrämjande åtgärder för att förbereda återhämtningen efter krisen, samt för att EU i framtiden ska kunna konkurrera globalt. Samtidigt pekar kommissionen på det brådskande behovet av att komma tillrätta med krisen i euroområdet, återskapa förtroendet för och stabilisera den ekonomiska och finansiella situationen.

Kommissionen konstaterar att den djupa och långvariga ekonomiska krisen inte underlättat för medlemsstaterna att nå målen i Europa 2020 strategin, och betonar att framsteg behövs på dessa områden. De reformer som genomförts anses dock redan ha haft positiva effekter, och kommissionen slår fast att de fem prioriteringar som lades fast i tillväxtrapporten för 2012 är fortsatt giltiga. Medlemsstaterna uppmanas därmed att under 2013 återigen fokusera på följande fem områden:

  1. Att driva differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering

Kommissionen anser det nödvändigt att upprätta långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna bland annat genom att implementera sund budgetpolitik i kombination med investeringar i tillväxtfrämjande områden såsom utbildning, forskning, innovation och energi. Kommissionen pekar på behovet av att upprätthålla en effektiv arbetsmarknadspolitik, genomföra reformer och modernisering av socialförsäkringssystemen och pensionssystemen, samt bedriva en tillväxt- och jobbfrämjande skattepolitik. Utformningen av konsolideringen bör variera mellan medlemsstaterna. Vissa behöver reducera underskotten snabbt, medan andra har större manöverutrymme.

  1. Återgå till en stabilare lånemarknad

Genom att bland annat genomföra åtgärder för att minska riskerna i finanssektorn, underlätta för SME:s att få tillgång till kapital, samt genom att utnyttja de finansiella instrument som skapats på EU-nivå.

  1. Främja tillväxt och konkurrenskraft

Genom att göra och underlätta investeringar i forskning, utveckling och innovation, utnyttja den potential som tillväxtfrämjande åtgärder på den inre marknaden utgör, i synnerhet på tjänsteområdet, satsa på utbildning, förbättra förutsättningarna för företag samt utnyttja potentialen i satsningar på en grön och resurseffektiv ekonomi.

  1. Bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen

Bland annat genom att minska skatter på arbete, modernisera arbetsmarknaderna, övervaka effektiviteten i lönebildningssystemen, främja framtidssektorer, stärka initiativ som ökar anställbarheten, särskilt hos unga och långtidsarbetslösa samt ha effektivare sociala trygghetssystem.

  1. Modernisera den offentliga förvaltningen

Bland annat genom att utnyttja fördelarna med offentlig upphandling, förbättra företagsklimatet, genomföra en ökad digitalisering av administrationen, säkerställa kvalitet, oberoende och effektivitet i rättssystemet, samt utnyttja strukturfonderna på ett mer effektivt sätt.

Rapporten åtföljs av två bilagor innehållande; 1) makroekonomisk rapport, samt 2) utkast till gemensam sysselsättningsrapport. Som ett bidrag till tillväxtrapporten presenterades samtidigt integrationsrapporten för den inre marknaden (2012/13:FPM xx).

Annex 1: Makroekonomisk rapport

Med utgångspunkt i Kommissionens Höstprognos 2012 diskuteras i detta annex den aktuella ekonomiska utvecklingen inom EU och faktorer som krävs för att stärka denna. Det konstateras att sunda och hållbara offentliga finanser är en förutsättning för makroekonomisk stabilitet och tillväxt. Den pågående konsolideringen av de offentliga finanserna i många medlemsländer är nödvändig, men måste genomföras på ett tillväxtfrämjande sätt. Ett fortsatt arbete med strukturella reformer behövs för att korrigera obalanser, underlätta anpassningen och förbättra villkoren för tillväxt. En annan avgörande förutsättning för att säkra ekonomisk återhämtning är en normalt fungerande banksektor och stabila finansiella system.

Annex 2: Gemensam sysselsättningsrapport

Rapporten utvecklar sysselsättningsbudskapen i tillväxtrapporten. Budskapen och analysen baseras på situationen i EU och medlemsstaternas åtagande på sysselsättningsområdet inom Europa 2020-strategin. I rapportens inledande del konstateras bl.a. att sysselsättningsåterhämtningen har stannat upp och att arbetslösheten ökar igen. Utsikterna för 2013 är dystra. Rapporten går också på ett övergripande plan igenom medlemsstaternas åtgärder på avseende sysselsättningsriktlinjerna och de landspecifika rekommendationerna. Kommissionen understryker att ambitiösa reformer nu genomförs i medlemsländerna, men att ytterligare ansträngningar behövs för att modernisera arbetsmarknaderna och investera i humankapital för att skapa förutsättningar för en sysselsättningsrik återhämtning.

Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Inga. Europa 2020-strategin bygger på den så kallade öppna samordningsmetoden

1.3 Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Inga. Meddelandet i sig har ingen direkt inverkan på EU-budgeten eller medlemsstaternas budget. Kommissionen framhåller dock i meddelandet vikten av en kraftfull konsolidering av de offentliga finanserna och föreslår att statliga utgifter bör prioritera tillväxtfrämjande åtgärder, vilket kan leda till konsekvenser i nationella budgetar.

2 Ståndpunkter

2.1 Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen välkomnar kommissionens årliga tillväxtrapport och stödjer det övergripande budskapet om vikten av att genomföra tillväxtskapande strukturreformer för att nå en långsiktig, hållbar tillväxt. Regeringen kan på ett övergripande plan ställa sig bakom de fem föreslagna prioriteringarna för nästa års europeiska termin; 1) att driva differentierad, tillväxtfrämjande finanspolitisk konsolidering; 2) återgå till en stabilare lånemarknad; 3) främja tillväxt och konkurrenskraft; 4) bekämpa arbetslösheten och de sociala konsekvenserna av krisen; samt 5) modernisera den offentliga förvaltningen.

Regeringen stödjer ett effektivt och ambitiöst genomförande av den europeiska terminen och Europa 2020-strategin. Finanspolitisk konsolidering och skuldminskning är avgörande för att återskapa förtroende och få fart på tillväxten. Samtidigt är det angeläget att, parallellt med detta, påskynda implementering av åtgärder som bidrar till långsiktigt ökad hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Mot bakgrund av den ekonomiska krisen är det än mer angeläget att alla medlemsstater tar sitt ansvar för att uppfylla strategins övergripande målsättningar.

Regeringen välkomnar särskilt att stort utrymme ägnas den centrala roll som den inre marknaden spelar för att främja tillväxt och konkurrenskraft, vilket utvecklas i integrationsrapporten för den inre marknaden.. Det är glädjande att vikten av att reducera hinder på tjänstemarknaden, och transportmarknaden, effektivisering av infrastruktur och digitala nätverk samt ökad användning av internationella standarder lyfts fram. Regeringen saknar dock skrivningar om betydelsen av friare internationell handel och ökad globalisering.

Regeringen välkomnar också att kommissionen understryker betydelsen av ett skyndsamt genomförande av tillväxtfrämjande åtgärder med fokus på innovation, forskning och utveckling, utbildning, samt tillvarata potentialen hos en resurseffektiv grön ekonomi. Regeringen hade dock gärna sett ett större fokus på resurseffektiva och innovativa lösningar för en grön ekonomi.

Regeringen välkomnar slutligen även betoningen på behoven av modernisering av arbetsmarknaden, samt arbetsmarknadsreformer inriktade på unga. Regeringen saknar dock ett tydligt budskap om främjandet av lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaderna.

Regeringen kommer att fortsätta betona vikten av att genomförandet av den europeiska terminen sker med respekt för medlemsstaternas befogenheter avseende bland annat utformningen av skattesystem, samt respekt för arbetsmarknadens parters roll och de nationella systemen för lönebildning.

2.2 Medlemsstaternas ståndpunkter

Ännu inte kända.

2.3 Institutionernas ståndpunkter

Inte aktuellt.

2.4 Remissinstansernas ståndpunkter

Inte aktuellt

3 Förslagets förutsättningar

3.1 Rättslig grund och beslutsförfarande

Artikel 119 i EU-fördraget

Artikel 121 i EU-fördraget

Artikel 148 i EU-fördraget

3.2 Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

-

4 Övrigt

4.1 Fortsatt behandling av ärendet

Kommissionens årliga tillväxtrapport kommer att ligga till grund för behandlingen vid Europeiska rådets möte den 14-15 mars 2013 då stats- och regeringscheferna ska lämna vägledning inför medlemsstaternas rapportering inom Europa 2020 och Stabilitets- och tillväxtpakten.

Rapporten kommer dessförinnan att noteras och välkomnas på ER i december, samt presenteras och diskuteras i berörda rådskonstellationer. En första presentation av rapporten äger rum i Ekofin den 4 december, EPSCO den 6 dec, KKR den 10 dec, Allmänna rådet den 11 dec, Miljörådet den 17 december, samt TTE den 20-21 december. Under januari-februari behandlas rapporten vidare i främst Ekofin, EPSCO och GAC, men även KKR och TTE, samt ska presenteras på rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott.