Strategiska riktlinjer för vattenbruket

Fakta-PM om EU-förslag 2012/13:FPM108 KOM (2013) 229

KOM (2013) 229

Regeringskansliet

Faktapromemoria 2012/13:FPM108

Strategiska riktlinjer för vattenbruket 2012/13:FPM108

Landsbygdsdepartementet

2013-05-31

KOM (2013) 229

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén Strategiska riktlinjer för en hållbar utveckling av vattenbruket i EU

Sammanfattning

De strategiska riktlinjerna har tagits fram av kommissionen inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken och syftar till att fastställa gemensamma prioriteringar och mål för utvecklingen av hållbart vattenbruk. Riktlinjerna ligger till grund för de nationella strategier som varje medlemsstat ska ta fram senast 2014. De nationella planerna ska särskilt ta upp följande delar:

-möjliga administrativa förenklingar, särskilt vad gäller tillståndsprocessen,

-säkring av tillgången till vattenområden för företagen att bedriva sin verksamhet i,

-indikatorer för ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling,

-samt bedömning av andra möjliga gränsöverskridande effekter.

Riktlinjerna har följande mål:

-att öka konkurrenskraften hos vattenbruksindustrin och att gynna utveckling och innovation,

-att främja ekonomisk tillväxt, stödja diversifiering och förbättring av livsvillkoren på landsbygden och vid kusten,

-samt att skapa lika förutsättningar för vattenbruksföretagen att få tillgång till vattenområden.

Regeringen analyserar för närvarande meddelandet och kan preliminärt stödja de gemensamma prioriteringar och mål för utvecklingen av hållbart vattenbruk som kommissionen föreslår. När det gäller det mål som handlar om en samordnad fysisk planering anser regeringen dock att fysisk planering och havsplanering är områden som faller under medlemsstaternas nationella kompetens och inte bör regleras på unionsnivå.

Regeringens övergripande hållning är att vattenbruksverksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara miljömässiga förhållanden, vilket är en förutsättning för ekonomiska och sociala villkor.

1 Förslaget

1.1Ärendets bakgrund

1.2Förslagets innehåll

Fyra områden är prioriterade i kommissionens meddelande: Administrativa förfaranden, samordnad fysisk planering, stärkt konkurrenskraft och lika konkurrensvillkor.

När det gäller de administrativa förfarandena vill kommissionen att medlemsstaterna ska kartlägga möjligheterna att förbättra förfarandena och minska den administrativa bördan. Medlemsstaterna ombeds samla in information före utgången av 2013. På grundval av de uppgifter som samlas in ska kommissionen sedan arbeta tillsammans med de behöriga myndigheterna för att senast sommaren 2014 fastställa bästa praxis och se vilka områden som kan förbättras.

Den samordnade fysiska planeringen inkluderar fysisk planering på havsområdesnivå för att säkerställa att vattenbrukets potential och behov beaktas och att säkerställa en lämplig fördelning av områden i vatten och på land för en hållbar utveckling av vattenbruket.

När det gäller stärkt konkurrenskraft för EU:s vattenbruk vill kommissionen att medlemsstaterna fullt ut använder den föreslagna gemensamma marknadsordningen och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) för att stödja företagstillväxten genom lämplig finansiering av vattenbruket, både för produktion och marknadsföringsplaner. Kommissionen föreslår också att kopplingen mellan forskning och utveckling och näringslivet stärks, samt att medlemsstaterna ska stödja utbildnings- och fortbildningsprogram som täcker vattenbrukssektorns behov.

När det gäller att skapa lika villkor och utnyttja konkurrensfördelar vill kommissionen att medlemsstaterna bland annat stödjer utvecklingen av producent- och branschorganisationer på gränsöverskridande nivå. Detta skulle underlätta kollektiva förvaltnings- och/eller självregleringsinitiativ mellan producenter, bearbetningsföretag och återförsäljare, och kunna ske i

samarbete med konsumentorganisationer och icke-statliga organisationer där så är lämpligt.

För att bättre samordna sina åtgärder för att främja vattenbruket ska medlemsstaterna utarbeta en flerårig, nationell strategisk plan på grundval av de strategiska riktlinjer som presenterats i kommissionens meddelande och utifrån de förslag från kommissionen som för närvarande diskuteras med Europaparlamentet och rådet. De fleråriga nationella planerna bör, enligt riktlinjerna, täcka perioden 2014-2020. Medlemsstaterna uppmanas även att göra en halvtidsutvärdering av genomförandet av planen i slutet av 2017.

Medlemsstaterna anmodas att skicka in den fleråriga planen till kommissionen senast tillsammans med det sina nationella fiskeriprogram. I april 2014 planerar kommissionen att utarbeta en sammanfattande rapport om alla fleråriga nationella planer för att främja informationsutbytet mellan medlemsstaterna.

1.3Gällande svenska regler och förslagets effekt på dessa

Till stor del har det arbete som kommissionen föreslår redan genomförts, eller pågår, på nationellt initiativ.

Under våren 2012 togs en strategisk plan för utvecklingen av svenskt vattenbruk fram, i samarbete med näringen, forskare, intresseorganisationer och andra myndigheter. Denna plan sträcker sig fram till 2020.

Under 2013 har Jordbruksverket, som är ansvarig myndighet, påbörjat arbetet med att ta fram en handlingsplan för hur visionen i strategin ska nås. Även i detta arbete är det viktigt att representanter för näringen, forskare, intresseorganisationer och andra myndigheter ingår.

I den svenska strategin har de flesta av kommissionens punkter tagits upp och Jordbruksverket planerar därför att särskilt ta upp och utveckla dessa i den kommande handlingsplanen.

Utöver att en nationell strategi ska tas fram har förslaget inga tvingande effekter.

1.4Budgetära konsekvenser / Konsekvensanalys

Den nationella handlingsplanen förväntas inte få några budgetära konsekvenser utanför befintlig budgetram.

2 Ståndpunkter

2.1Preliminär svensk ståndpunkt

Regeringen analyserar för närvarande meddelandet och kan preliminärt stödja de gemensamma prioriteringar och mål för utvecklingen av hållbart vattenbruk som kommissionen föreslår. När det gäller det mål som handlar om en samordnad fysisk planering anser regeringen dock att fysisk planering och havsplanering är områden som faller under medlemsstaternas nationella kompetens och inte bör regleras på unionsnivå.

Regeringens övergripande hållning är att vattenbruksverksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbara miljömässiga förhållanden, vilket är en förutsättning för ekonomiska och sociala villkor.

2.2Medlemsstaternas ståndpunkter

Förslaget har ännu inte behandlats i rådet.

2.3Institutionernas ståndpunkter

Ännu ej kända.

2.4Remissinstansernas ståndpunkter

Förslaget har inte sänts på remiss.

3 Förslagets förutsättningar

3.1Rättslig grund och beslutsförfarande

Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller några förslag med rättslig grund.

3.2Subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen

Inte aktuellt då meddelandet inte innehåller lagstiftningsförslag.

4 Övrigt

4.1Fortsatt behandling av ärendet

För närvarande finns ingen information om den fortsatta behandlingen av kommissionens förslag.

4.2Fackuttryck/termer