Fredag den 10 december 2021

Föredragningslista 2021/22:43

Föredragningslista

2021/22:43

Fredagen den 10 december 2021

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelser

 

1

Ebba Hermansson (SD) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 17 december

 

2

Boriana Åberg (M) som ledamot i skatteutskottet och som suppleant i finansutskottet

 

3

Jennie Nilsson (S) som ledamot i utrikesutskottet

 

4

Diana Laitinen Carlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

 

5

Annika Hirvonen (MP) som ledamot i Utrikesnämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

6

Boriana Åberg (M) som ledamot i finansutskottet och som suppleant i skatteutskottet 

 

7

Magnus Stuart (M) som ledamot i skatteutskottet

 

8

Diana Laitinen Carlsson (S) som ledamot i utrikesutskottet

 

9

Jennie Nilsson (S) som ledamot i näringsutskottet

 

10

Per Bolund (MP) som ledamot i Utrikesnämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

11

2021/22:150 av Ali Esbati (V)
Reformeringen av Arbetsförmedlingen

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Proposition

 

12

2021/22:69 Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 16 december

SoU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Skatteutskottets betänkande

 

13

Bet. 2021/22:SkU11 Riskskatt för kreditinstitut

 

 

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

 

14

Bet. 2021/22:UFöU1 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

7 res. (M, SD, C, L)

15

Bet. 2021/22:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali

6 res. (M, SD, C, V, L)

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

 

17

Bet. 2021/22:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande

 

18

Utl. 2021/22:MJU8 Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030

 

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

 

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

20

2021/22:110 av Lars Hjälmered (M)
De svenska elpriserna

 

21

2021/22:111 av Lars Hjälmered (M)
Driftssäkerheten i elnätet

 

 

Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

22

2021/22:115 av Alexandra Anstrell (M)
Sveriges hästnäring

 

23

2021/22:117 av Alexandra Anstrell (M)
Åtgärder mot en ökad vargstam

 

 

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

24

2021/22:112 av Lars Hjälmered (M)
Beslut om Kallak

 

 

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

25

2021/22:128 av Viktor Wärnick (M)
Kulturens frihet och principen om armlängds avstånd

 

26

2021/22:135 av Cassandra Sundin (SD)
Immateriellt kulturarv och biologisk mångfald i fäbodmiljöer

 

 

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)

 

27

2021/22:108 av Jan R Andersson (M)
Slutförvar av kärnbränsle
2021/22:116 av Lars Hjälmered (M)
Beslut om slutförvaret

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.