Fredag den 11 december 2015

Föredragningslista 2015/16:44

Föredragningslista

2015/16:44

Fredagen den 11 december 2015

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Annika Hirvonen Falk (MP) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

2

Jakop Dalunde (MP) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2015/16:237 av Nooshi Dadgostar (V)
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare

4

2015/16:257 av Sofia Fölster (M)
Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2015/16:58 Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

AU

Motioner

med anledning av prop. 2015/16:51 Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster

6

2015/16:3281 av Per Åsling m.fl. (C, M, L, KD)

SkU

med anledning av prop. 2015/16:67 Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet

7

2015/16:3282 av Johan Hedin m.fl. (C)

JuU

8

2015/16:3283 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)

JuU

9

2015/16:3284 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

10

2015/16:3286 av Beatrice Ask m.fl. (M)

JuU

11

2015/16:3287 av Roger Haddad m.fl. (L)

JuU

12

2015/16:3288 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

EU-dokument

13

KOM(2015) 615 Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar vad gäller tillgänglighetskrav för produkter och tjänster
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 3 februari 2016

SoU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utrikesutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

15

Bet. 2015/16:SoU5 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

1 res. (C)

16

Bet. 2015/16:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

17

Bet. 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (SD)

Interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Margot Wallström (S)

18

2015/16:234 av Torbjörn Björlund (V)
Läget i Palestina

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

19

2015/16:241 av Johan Forssell (M)
Tillfällig paus i flyktingmottagandet

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

20

2015/16:136 av Ulf Berg (M)
Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt
2015/16:145 av Ulf Berg (M)
Naturvårdsverkets vägledning för licensjakt

21

2015/16:197 av Ulf Berg (M)
Åtgärder mot vargattacker

22

2015/16:203 av Anette Åkesson (M)
Livet på landsbygden

Finansminister Magdalena Andersson (S)

23

2015/16:214 av Erik Andersson (M)
Drivkrafter och marginalskatter

24

2015/16:216 av Helena Bouveng (M)
Halveringen av RUT-avdraget

25

2015/16:218 av Maria Plass (M)
Bankskatt

Statsrådet Anders Ygeman (S)

26

2015/16:134 av Johan Hedin (C)
Skjutningar i storstadsområden

27

2015/16:165 av Sten Bergheden (M)
Den olagliga konkurrensen på våra vägar

28

2015/16:190 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinförande av beredskapspolis

29

2015/16:194 av Ellen Juntti (M)
Fler poliser i utsatta områden

Statsrådet Anna Johansson (S)

30

2015/16:152 av Mathias Sundin (L)
Full fart för självkörande bilar

31

2015/16:159 av Penilla Gunther (KD)
Utarmning av det regionala flyget i Sverige

32

2015/16:167 av Penilla Gunther (KD)
Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle

33

2015/16:221 av Jessica Rosencrantz (M)
Ökad konkurrens på järnvägen

34

2015/16:222 av Sten Bergheden (M)
Alkobommar i hamnar

35

2015/16:227 av Erik Ottoson (M)
Kollektivtrafikens framtid

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.