Fredag den 13 december 2019

Föredragningslista 2019/20:51

Föredragningslista

2019/20:51

Fredagen den 13 december 2019

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

1

RiR 2019:37 Undantag från skolplikten – regler, tillämpning och tillsyn

UbU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2019/20:47 Skatt på plastbärkassar

2

2019/20:3447 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

3

2019/20:3448 av Eric Westroth m.fl. (SD)

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkande

4

Bet. 2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

5

Bet. 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

6

Bet. 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Ärenden för debatt
beslutas tisdagen den 17 december

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

7

Bet. 2019/20:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

8

Bet. 2019/20:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

9

Bet. 2019/20:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

10

Bet. 2019/20:SfU12 Ändringar i lagstiftningen om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat EU

Utrikesutskottets betänkande

11

Bet. 2019/20:UU4 Arbetet i frågor som rör Kina

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

12

Bet. 2019/20:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

3 res. (SD, V)

_________________________