Fredag den 14 februari 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:75

Föredragningslista

2019/20:75

Fredagen den 14 februari 2020

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om ersättare

 

1

Harald Hjalmarsson (M) som ersättare fr.o.m. den 9 mars t.o.m. den 21 juni under Jan R Anderssons (M) ledighet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

2

2019/20:297 av Yasmine Posio (V)
En biståndspolitik för jämlikhet

 

3

2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande

 

4

2019/20:309 av Josefin Malmqvist (M)
Bidragsbrott

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

5

RiR 2020:1 Statliga åtgärder för fler miljöbilar

MJU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Framställning

 

6

2019/20:RB4 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella Valutafondens (IMF) finansieringslösning

FiU

 

Redogörelser

 

7

2019/20:OSSE1 OSSE:s svenska delegations redogörelse om verksamheten under 2019

UU

8

2019/20:SN1 Verksamhetsredogörelse för Statsrådsarvodesnämnden 2019

KU

9

2019/20:ÖN1 Verksamhetsredogörelse för Riksdagens överklagandenämnd 2019

KU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2019/20:MJU6 Jakt och viltvård

6 res. (M, SD, C, KD)

11

Bet. 2019/20:MJU7 Skogspolitik

11 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

12

Bet. 2019/20:UU13 Riksrevisionens rapport om Sidas humanitära bistånd och långsiktiga utvecklingssamarbete

1 res. (M)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

13

2019/20:268 av Lars Beckman (M)
23 000 tunnor med kvicksilver utanför Sundsvall och Gotland
2019/20:275 av Jörgen Berglund (M)
Bärgning av gifttunnor i Bottenhavet

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

14

2019/20:229 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En översyn av gymnasielagen
2019/20:230 av Maria Malmer Stenergard (M)
Bristande information om gymnasielagens tolkning

 

15

2019/20:257 av Katja Nyberg (SD)
Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet

 

16

2019/20:262 av Ludvig Aspling (SD)
Karens vid ansökan om medborgarskap

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

17

2019/20:171 av Ulla Andersson (V)
Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor

 

18

2019/20:228 av Mikael Strandman (SD)
Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer

 

19

2019/20:255 av Niklas Wykman (M)
Problem med samordningsnummer

 


 

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

20

2019/20:296 av Ilona Szatmari Waldau (V)
Rätten att studera för personer med funktionsvariationer

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

21

2019/20:282 av Lars Beckman (M)
Arbetsmiljö i naturområden med rovdjur

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.