Fredag den 14 oktober 2016

Föredragningslista 2016/17:15

Föredragningslista

2016/17:15

Fredagen den 14 oktober 2016

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

1

2016/17:43 av Cecilia Widegren (M)
Brister i patientsäkerhet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

2

2016/17:28 Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster

TU

EU-dokument

3

KOM(2016) 591 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 8 december 2016

TU

Motioner för omedelbar hänvisning

4

3409 motioner väckta under allmänna motionstiden
Talmannen föreslår omedelbar hänvisning

Enligt bilagd motionsförteckning

Interpellationssvar

Statsrådet Anna Ekström (S)

5

2015/16:736 av Michael Svensson (M)
Lärarlösa lektioner

6

2016/17:24 av Alexandra Anstrell (M)
Frånvaro på gymnasiet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.