Fredag den 15 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:65

Föredragningslista

2020/21:65

Fredagen den 15 januari 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelser

1

Ludvig Aspling (SD) som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet

2

Mats Nordberg (SD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och suppleant i utrikesutskottet

3

Ebba Hermansson (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

4

Alexander Christiansson (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

5

Anne Oskarsson (SD) som suppleant i skatteutskottet

6

Staffan Eklöf (SD) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

7

Ann-Christine From Utterstedt (SD) som suppleant i arbetsmarknadsutskottet

8

Charlotte Quensel (SD) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

9

Anne Oskarsson (SD) som ledamot i skatteutskottet

10

Mats Nordberg (SD) som ledamot i utrikesutskottet

11

Staffan Eklöf (SD) som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

12

Ludvig Aspling (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

13

Ann-Christine From Utterstedt (SD) som ledamot i arbetsmarknadsutskottet

14

Charlotte Quensel (SD) som ledamot i EU-nämnden

15

Johnny Skalin (SD) som suppleant i skatteutskottet

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

16

2020/21:289 av Alexandra Anstrell (M)
Kustbevakningens befogenheter

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

17

2020/21:FPM65 Ny EU-förordning om batterier COM(2020) 798

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

18

2020/21:254 av Elin Segerlind (V)
Åtgärder för rättvist fördelade utsläpp
2020/21:257 av Jens Holm (V)
Miljömålsberedningen och ojämlikt fördelade utsläpp
2020/21:258 av Tony Haddou (V)
Initiativ för ökad jämlikhet och hållbart resursutnyttjande

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

19

2020/21:231 av David Josefsson (M)
Konkurser med anledning av pandemin

20

2020/21:253 av Thomas Morell (SD)
Ett riktat stöd till bussbranschen

21

2020/21:261 av Thomas Morell (SD)
Postnord och olagliga transporter

22

2020/21:279 av Tobias Andersson (SD)
Näringspolitikens effekt

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

23

2020/21:249 av Jörgen Grubb (SD)
Bussning som integrationsåtgärd i skolan

Statsrådet Jennie Nilsson (S)

24

2020/21:260 av Eric Palmqvist (SD)
De nya miljöreglerna för bensinstationer

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

25

2020/21:272 av Lars Püss (M)
Svenska lärosätens samarbeten med Iran

Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

26

2020/21:225 av Sara Gille (SD)
Barns rätt till tanke-, samvets- och religionsfrihet

27

2020/21:226 av Mikael Eskilandersson (SD)
En urholkning av föräldrarollen

28

2020/21:232 av Sara Gille (SD)
Förebyggande av könsstympning och barnäktenskap

29

2020/21:262 av Mikael Eskilandersson (SD)
En barnrätt för alla barn

30

2020/21:263 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Socialtjänst för alla barn

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

31

2020/21:228 av Aron Emilsson (SD)
Yttrandefriheten och informationsinfrastrukturen
2020/21:281 av Mikael Strandman (SD)
Nätjättarnas monopol

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.