Fredag den 16 oktober 2020

Föredragningslista 2020/21:23

Föredragningslista

2020/21:23

Fredagen den 16 oktober 2020

Kl.

09.00

Särskild debatt

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

1

Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt

Justering av protokoll

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 25 september

Avsägelse

3

Åsa Westlund (S) som ledamot i EU-nämnden

Anmälan om kompletteringsval

4

Åsa Westlund (S) som suppleant i EU-nämnden

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

5

2020/21:1 Torsdagen den 10 september

JuU

6

2020/21:1 Torsdagen den 10 september

TU

7

2020/21:3 Torsdagen den 24 september

TU

Anmälan om granskningsrapport

8

RiR 2020:18 Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter

FiU

Anmälan om avskrivning av proposition

9

2020/21:12 Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

10

2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

UU

11

2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

UU

12

2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025

FöU

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:13 Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

13

2020/21:3724 av Johan Hedin (C)

JuU

14

2020/21:3729 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

med anledning av prop. 2020/21:14 Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna för den först anställda görs permanenta

15

2020/21:3719 av Ulla Andersson m.fl. (V)

FiU

med anledning av prop. 2020/21:16 Elcertifikat – stoppregel och kontrollstation 2019

16

2020/21:3717 av Birger Lahti m.fl. (V)

NU

17

2020/21:3721 av Arman Teimouri m.fl. (L)

NU

18

2020/21:3726 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

med anledning av prop. 2020/21:18 En tydligare koppling mellan villkorlig frigivning och deltagande i återfallsförebyggande åtgärder

19

2020/21:3718 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

20

2020/21:3725 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

21

2020/21:3727 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

22

2020/21:3730 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

EU-dokument

23

COM(2020) 642 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 10 december 2020

MJU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

24

2020/21:23 av Alexandra Anstrell (M)
Försörjningssäkerhet vid höjd beredskap

Finansminister Magdalena Andersson (S)

25

2020/21:21 av Boriana Åberg (M)
Tullverkets befogenheter

26

2020/21:33 av Niklas Wykman (M)
Åtgärder mot fusk och bidragsbrott

Utrikesminister Ann Linde (S)

27

2020/21:25 av Hans Wallmark (M)
Utvecklingen i Belarus

28

2020/21:37 av Arin Karapet (M)
Striderna i Nagorno-Karabach

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.