Fredag den 19 maj 2017

Föredragningslista 2016/17:114

Föredragningslista

2016/17:114

Fredagen den 19 maj 2017

Kl.

09.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Avsägelse

 

1

Carin Jämtin (S) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 29 maj

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

2

2016/17:504 av Jens Holm (V)
Havskonferensen och fiskeavtalen

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

3

RiR 2017:12 Regeringens skatteutgiftsredovisning – som riksdagen vill ha den?

SkU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

4

2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

SoU

5

2016/17:190 Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

UbU

6

2016/17:191 Tydligare befogenheter för polisen när beslut om avvisning eller utvisning verkställs

SfU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

7

2016/17:469 av Erik Andersson (M)
Korrekta personuppgifter hos myndigheter

 

 

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

8

2016/17:366 av Jens Holm (V)
Inventering av nyckelbiotoper

 

9

2016/17:453 av Jens Holm (V)
Illegal jakt på rovdjur

 

10

2016/17:496 av Lars-Arne Staxäng (M)
Trålfiskeförbud

 

 

Statsrådet Anna Johansson (S)

 

11

2016/17:501 av Lars Beckman (M)
Översyn av dubbdäckslagstiftningen
2016/17:505 av Sten Bergheden (M)
Dubbdäckslagstiftningen
2016/17:518 av Edward Riedl (M)
Dubbdäck efter den 15 april

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.