Fredag den 2 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:119

Föredragningslista

2016/17:119

Fredagen den 2 juni 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 12 maj

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

2

2016/17:FPM88 Direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare KOM(2017) 252, KOM(2017) 253

AU

3

2016/17:FPM89 En europeisk pelare för sociala rättigheter KOM(2017) 251, KOM(2017) 250

AU

4

2016/17:FPM90 Diskussionsunderlag om Europas sociala dimension KOM(2017) 206

AU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

5

2016/17:194 Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet

SoU

Motion

med anledning av prop. 2016/17:185 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

6

2016/17:3747 av Johan Hedin (C)

JuU

EU-dokument

7

KOM(2017) 256 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 27 juli 2017

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Utbildningsutskottets betänkande

8

Bet. 2016/17:UbU22 En skyldighet att erbjuda lovskola

2 res. (M, SD, C, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

9

Bet. 2016/17:KU23 Förebyggande av våldsbejakande extremism

11 res. (SD, V, -)

10

Utl. 2016/17:KU12 Granskning av meddelande om EU:s stöd till förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

11

Bet. 2016/17:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

12

Bet. 2016/17:KU28 Vissa frågor om kommersiell radio

13

Bet. 2016/17:KU25 Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder

14

Bet. 2016/17:KU26 Indelning i utgiftsområden

1 res. (SD, -)

Skatteutskottets betänkande

15

Bet. 2016/17:SkU32 Redovisning av skatteutgifter 2017

2 res. (S, SD, MP, V)

Civilutskottets betänkande

16

Bet. 2016/17:CU18 Skärpt ansvar för fartygsvrak

1 res. (C)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

17

Bet. 2016/17:AU13 Insatsen Förberedande och orienterande utbildning

1 res. (S, MP, V)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

18

2016/17:474 av Niklas Wykman (M)
Skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda
2016/17:516 av Lotta Finstorp (M)
Den ökande arbetslösheten

19

2016/17:521 av Sofia Fölster (M)
Incitament att jobba

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

20

2016/17:517 av Sofia Fölster (M)
Surrogatmoderskap i Sverige

21

2016/17:524 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Våld och hot mot blåljuspersonal

Finansminister Magdalena Andersson (S)

22

2016/17:520 av Anette Åkesson (M)
Finanspolitikens långsiktiga hållbarhet

23

2016/17:525 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Skatteprioriteringar

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

24

2016/17:513 av Erik Ottoson (M)
Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

25

2016/17:466 av Sofia Fölster (M)
Lottning eller valfrihet i skolan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.