Fredag den 21 december 2018

Föredragningslista 2018/19:35

Föredragningslista

2018/19:35

Fredagen den 21 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Avslutning

______________________________________________________________________________

Anmälan om kompletteringsval

1

Abir Al-Sahlani (C) som suppleant i konstitutionsutskottet och EU-nämnden fr.o.m. den 14 januari t.o.m. den 19 juni 2019 under Johan Hedins (C) ledighet

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM19 En långsiktig klimatstrategi för EU

COM(2018) 773

NU

Anmälan om granskningsrapport

3

RiR 2018:35 Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades – intentioner och måluppfyllelse

UbU

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

4

2018/19:27 Riksrevisionens rapport om försäkringsmedicinskt beslutsstöd
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 18 januari 2019

SfU


Ärende för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

5

Bet. 2018/19:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

Ärenden för debatt och avgörande

Finansutskottets betänkanden

6

Bet. 2018/19:FiU2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

7

Bet. 2018/19:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

8

Bet. 2018/19:FiU4 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

9

Bet. 2018/19:FiU5 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

10

Avslutning

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.