Fredag den 22 oktober 2021

Föredragningslista 2021/22:20

Föredragningslista

2021/22:20

Fredagen den 22 oktober 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________


Avsägelse

1

Christina Höj Larsen (V) som suppleant i socialförsäkringsutskottet

Anmälan om ersättare

2

Marie Granlund (S) som ersättare fr.o.m. den 20 oktober t.o.m. den 30 november under Hillevi Larssons (S) ledighet

Anmälan om kompletteringsval

3

Marie Granlund (S) som suppleant i skatteutskottet fr.o.m. idag t.o.m. den 30 november under Hillevi Larssons (S) ledighet

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

4

2021/22:FPM5 Den europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser, Hera COM(2021) 577, COM(2021) 576

SoU

5

2021/22:FPM6 Det nya europeiska Bauhaus COM(2021) 573

CU

Anmälan om granskningsrapport

6

RiR 2021:27 Ersättning till rättsliga biträden i brottmål – allvarliga brister i uppföljning och kontroll

JuU


Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Finansminister Magdalena Andersson (S)

7

2020/21:903 av Jan Ericson (M)
Det svenska skattetrycket
2020/21:904 av Jan Ericson (M)
Valuta för skattepengarna

8

2021/22:26 av Thomas Morell (SD)
Tullverkets kontroller av yrkesförare

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

9

2021/22:34 av Christian Carlsson (KD)
Felaktigheter i samband med Pisa 2018

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.