Fredag den 23 mars 2018

Föredragningslista 2017/18:90

Föredragningslista

2017/18:90

Fredagen den 23 mars 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälningar om nya riksdagsledamöter

1

Åsa Eriksson (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 22 mars

2

Eva-Lena Gustavsson (S) som ny ledamot i riksdagen fr.o.m. den 27 mars

Anmälan om ersättare

3

Mikael Peterson (S) som ersättare fr.o.m. den 22 mars t.o.m. den 29 april under Anna Walléns (S) ledighet

Avsägelser

4

Maj Karlsson (V) som suppleant i kulturutskottet

5

Hamza Demir (V) som suppleant i trafikutskottet

6

Yilmaz Kerimo (S) som suppleant i riksdagsstyrelsen

Anmälan om kompletteringsval

7

Åsa Westlund (S) som ledamot i krigsdelegationen

8

Cassandra Sundin (SD) som suppleant i utbildningsutskottet

9

Daniel Riazat (V) som suppleant i trafikutskottet

Utökning av antalet suppleanter

10

Från 28 till 29 i försvarsutskottet

Val av extra suppleant

11

Lena Asplund (M) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

12

RiR 2018:8 Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt?

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

13

2017/18:208 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

KU

14

2017/18:209 Beställaransvar för ordning och reda på vägarna

TU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

15

2017/18:4008 av Tomas Tobé m.fl. (M)

JuU

16

2017/18:4009 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

JuU

med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

17

2017/18:4005 av Paula Bieler m.fl. (SD)

SfU

EU-dokument

18

COM(2018) 93 Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 16 maj 2018

FiU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Isabella Lövin (MP)

19

2017/18:421 av Julia Kronlid (SD)
Biståndet till palestinska myndigheten

Socialminister Annika Strandhäll (S)

20

2017/18:381 av Christina Höj Larsen (V)
Självmord bland barn och unga i asylprocessen

21

2017/18:400 av Margareta Larsson (-)
Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

22

2017/18:405 av Ida Drougge (M)
Social sammansättning i skolklasser

23

2017/18:429 av Maria Stockhaus (M)
Vinsttaket och skolorna
Ida Drougge (M) tar svaret

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.