Fredag den 26 april 2019

Föredragningslista 2018/19:82

Föredragningslista

2018/19:82

Fredagen den 26 april 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 5 april

Avsägelser

2

Erik Bengtzboe (M) som ledamot i riksdagen och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

3

Clara Aranda (SD) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om kompletteringsval

4

Bo Broman (SD) som suppleant i justitieutskottet

Anmälan om ersättare

5

Lena Emilsson (S) som ersättare fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 31 oktober under Ola Möllers (S) ledighet

Utökning av antalet suppleanter

6

Från 88 till 91 i EU-nämnden

Val av extra suppleanter

7

Anna Sibinska (MP) som suppleant i EU-nämnden

8

Mats Berglund (MP) som suppleant i EU-nämnden

9

Emma Hult (MP) som suppleant i EU-nämnden

Meddelande om partiledardebatt

10

Onsdagen den 8 maj kl. 09.00

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

11

2018/19:105 Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

AU

12

2018/19:119 Åtgärder som underlättar för brittiska medborgare i Sverige vid ett avtalslöst brexit

SfU

Motioner

med anledning av prop. 2018/19:86 Datalagring vid brottsbekämpning – anpassningar till EU-rätten

13

2018/19:3069 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)

JuU

14

2018/19:3072 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)

JuU

15

2018/19:3077 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

16

2018/19:3079 av Johan Forssell m.fl. (M, KD)

JuU

med anledning av prop. 2018/19:89 Höjt tak för rutavdrag

17

2018/19:3073 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

med anledning av prop. 2018/19:91 Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 69 år

18

2018/19:3067 av Ali Esbati m.fl. (V)

AU

med anledning av prop. 2018/19:92 Återinförd skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet

19

2018/19:3068 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

med anledning av prop. 2018/19:94 Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin

20

2018/19:3074 av Tony Haddou m.fl. (V)

SkU

21

2018/19:3080 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

SkU

22

2018/19:3081 av Niklas Wykman m.fl. (M)

SkU

med anledning av skr. 2018/19:80 Riksrevisionens rapport om förvaltningen av premiepensionssystemet

23

2018/19:3070 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

SfU

med anledning av skr. 2018/19:87 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn

24

2018/19:3078 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

MJU

EU-dokument

25

COM(2019) 192 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt och direktiv 2008/118/EG om allmänna regler för punktskatt på gemensamma försvarsinsatser inom unionen
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 juni 2019

SkU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

26

2018/19:187 av Amineh Kakabaveh (V)
Invandrarkvinnors situation på arbetsmarknaden

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

27

2018/19:131 av Katarina Brännström (M)
Åtgärder för ett bättre fungerande återvändande
2018/19:132 av Katarina Brännström (M)
En ansvarsfull migrationspolitik

28

2018/19:162 av Niels Paarup-Petersen (C)
Copyrightdirektivet

29

2018/19:163 av Richard Jomshof (SD)
Förbud att bära heltäckande slöja

Socialminister Lena Hallengren (S)

30

2018/19:185 av Tobias Andersson (SD)
Nedskärningar inom psykiatrin

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

31

2018/19:124 av Maria Stockhaus (M)
Likvärdiga villkor för fristående och kommunala skolor

32

2018/19:125 av Maria Stockhaus (M)
Studiero i skolan

33

2018/19:126 av Maria Stockhaus (M)
Samverkan för bästa skola

34

2018/19:171 av Kristina Axén Olin (M)
Skolkommissionens förslag om stärkt likvärdighet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.