Fredag den 27 april 2018

Föredragningslista 2017/18:106

Föredragningslista

2017/18:106

Fredagen den 27 april 2018

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Anna Wallén (S) fr.o.m. den 30 april
Därmed upphör Mikael Petersons (S) uppdrag som ersättare

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:472 av Mats Green (M)
Bostadssituationen i landets kommuner

3

2017/18:502 av Amineh Kakabaveh (V)
Rättsosäkerheten i Iran

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM76 Förordning om avgifter för vissa gränsöverskridande betalningar och valutaväxling i unionen KOM(2018) 163

FiU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

5

2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 8 maj

SfU

6

2017/18:250 En ny strafftidslag

JuU

Motioner

med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar

7

2017/18:4146 av Andreas Norlén m.fl. (M)

KU

med anledning av prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen

8

2017/18:4134 av Jessica Polfjärd m.fl. (M, C, L, KD)

AU

med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall

9

2017/18:4132 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

SoU

10

2017/18:4133 av Christina Östberg m.fl. (SD)

SoU

11

2017/18:4145 av Christina Örnebjär m.fl. (L)

SoU

med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

12

2017/18:4130 av Daniel Riazat m.fl. (V)

UbU

med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

13

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)

KrU

14

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD)

KrU

med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar

15

2017/18:4140 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

SfU

med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

16

2017/18:4094 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)

NU

17

2017/18:4135 av Lars Hjälmered m.fl. (M, L, KD)

NU

18

2017/18:4143 av Rickard Nordin (C)

NU

med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan

19

2017/18:4144 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M)

UU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Civilutskottets betänkande

20

Bet. 2017/18:CU20 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter

6 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Trafikutskottets betänkande

21

Bet. 2017/18:TU13 Fossiloberoende transporter

18 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Justitieutskottets betänkande

22

Bet. 2017/18:JuU31 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot

Försvarsutskottets betänkanden

23

Bet. 2017/18:FöU6 Militära frågor

21 res. (S, M, SD, C, V, L, KD, -)

24

Bet. 2017/18:FöU12 Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn

25

Bet. 2017/18:FöU13 En amnesti för explosiva varor

2 res. (L)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

26

Bet. 2017/18:AU10 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

27

Bet. 2017/18:SfU28 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut

1 res. (SD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

28

Bet. 2017/18:KU45 Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter

29

Bet. 2017/18:KU34 Fri- och rättigheter, m.m.

22 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

30

2017/18:493 av Lotta Finstorp (M)
Pomperipossaskatt för nyanlända

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

31

2017/18:447 av Adam Marttinen (SD)
Nationellt tiggeriförbud

32

2017/18:481 av Anders Hansson (M)
Åtgärder mot narkotikabrottslighet

33

2017/18:482 av Anders Hansson (M)
Kostnader för domstolstolk

Socialminister Annika Strandhäll (S)

34

2017/18:477 av Margareta Larsson (-)
Ersättningsnämnden

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.