Fredag den 27 oktober 2017

Föredragningslista 2017/18:25

Föredragningslista

2017/18:25

Fredagen den 27 oktober 2017

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1

Jeff Ahl (SD) fr.o.m. den 1 november
Därmed upphör Crister Spets (SD) uppdrag som ersättare

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2017/18:1 Torsdagen den 14 september

FiU

3

2017/18:4 Tisdagen den 17 oktober

JuU

Anmälan om faktapromemorior

4

2017/18:FPM11 Översyn av det Europeiska systemet för finansiell tillsyn KOM(2017) 539, KOM(2017) 538, KOM(2017) 537, KOM(2017) 536

FiU

5

2017/18:FPM12 Meddelande om ett rättvist och effektivt skattesystem i Europeiska unionen för den digitala inre marknaden KOM(2017) 547

SkU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2017/18:31 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

UU

7

2017/18:32 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan

UU

8

2017/18:39 Extra ändringsbudget för 2017 – Kapitaltillskott till PostNord AB

FiU

EU-dokument

9

KOM(2017) 571 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller bestämmelserna om tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 20 december 2017

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

10

2016/17:613 av Roger Haddad (L)
Fler utbildningsplatser och nya polishögskolor

11

2017/18:3 av Boriana Åberg (M)
Vapenpasset

12

2017/18:19 av Helena Lindahl (C)
Situationen hos polisen i Region nord

13

2017/18:27 av Erik Ottoson (M)
Falsklarm med VMA i Stockholms län

14

2017/18:29 av Erik Ottoson (M)
Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

15

2017/18:28 av Erik Ottoson (M)
Öppna data i stat, landsting och kommuner

16

2017/18:36 av Rikard Larsson (S)
Förtroendeuppdrag i Norden

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.