Fredag den 28 maj 2021

Föredragningslista 2020/21:129

Föredragningslista

2020/21:129

Fredagen den 28 maj 2021

Kl.

09.00

 

Särskild debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 7 maj

 

 

Avsägelse

 

3

Hanna Gunnarsson (V) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

4

2020/21:731 av Lorena Delgado Varas (V)
Statligt stöd till klimatskadlig verksamhet

 

5

2020/21:744 av Amineh Kakabaveh (-)
Krigsbrott mot kvinnor och dess följder

 

6

2020/21:756 av Alexandra Anstrell (M)
Kustbevakningens finansiering

 

7

2020/21:757 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Nytt slutdatum för ripjakt

 

8

2020/21:761 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot kvinnovåldet

 

9

2020/21:765 av Ann-Sofie Alm (M)
Svensk livsmedelsstrategi

 

10

2020/21:767 av Ann-Sofie Alm (M)
Vildsvinsförvaltning

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

11

2020/21:FPM109 Förordning om artificiell intelligens COM(2021) 206

TU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

12

RiR 2021:17 Öppna jämförelser i socialtjänsten – begränsat bidrag till god kvalitet

SoU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

13

2020/21:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2020

FiU

 

EU-dokument

 

14

COM(2021) 223 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om utländska subventioner som snedvrider den inre marknaden
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 22 juli 2021

NU

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Socialminister Lena Hallengren (S)

 

15

2020/21:509 av Niels Paarup-Petersen (C)
Regeringens narkotikapolitik

 

16

2020/21:606 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barndomsgaranti

 

17

2020/21:652 av Per Ramhorn (SD)
Prostatacancer

 

18

2020/21:678 av Lotta Olsson (M)
Akut brist på specialistsjuksköterskor inom intensivvården

 

19

2020/21:691 av Johan Hultberg (M)
Brister i smittspårningen

 

20

2020/21:701 av Linda Lindberg (SD)
Skyddat boende för barn

 

21

2020/21:714 av Angelika Bengtsson (SD)
Pandemilagen och begränsningar vid stora evenemang

 

 

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

22

2020/21:698 av Eric Palmqvist (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

 

23

2020/21:699 av Eric Palmqvist (SD)
Marknadshandlarnas situation och pandemilagstiftningen

 

24

2020/21:702 av Eric Palmqvist (SD)
Sverige som gruvnation

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

25

2020/21:690 av Mikael Oscarsson (KD)
Raoul Wallenbergs öde och Sveriges behov av exportkrediter

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.