Fredag den 29 januari 2021

Föredragningslista 2020/21:73

Föredragningslista

2020/21:73

Fredagen den 29 januari 2021

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 8 januari

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

2

Erik Ottosson (M) fr.o.m. den 1 februari
Därmed upphör Richard Herreys (M) uppdrag som ersättare

3

Carl-Oskar Bohlin (M) fr.o.m. den 2 februari
Därmed upphör Malin Höglunds (M) uppdrag som ersättare

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2020/21:350 av Mikael Damsgaard (M)
Säkerhetsbrister vid Sis ungdomshem

5

2020/21:359 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Likvärdig arbetsmiljö i alla ambulanser

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

6

2020/21:3852 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

JuU

med anledning av prop. 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 – Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

7

2020/21:3847 av Julia Kronlid m.fl. (SD)

FiU

8

2020/21:3854 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)

FiU

9

2020/21:3856 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)

FiU

med anledning av skr. 2020/21:69 2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll

10

2020/21:3849 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

11

2020/21:3853 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

12

2020/21:191 av Jessica Rosencrantz (M)
Åtgärder mot nedskräpning

13

2020/21:220 av Staffan Eklöf (SD)
Åtgärder mot minskningar av djurpopulationer

14

2020/21:239 av Joar Forssell (L)
Kärnbränsleförvaret
2020/21:243 av Alexandra Anstrell (M)
Slutförvar av kärnavfall

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

15

2020/21:313 av Tobias Andersson (SD)
Regeringens agerande gentemot restaurangnäringen
2020/21:335 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Stöd till restaurangbranschen

Statsrådet Anna Hallberg (S)

16

2020/21:305 av Lorena Delgado Varas (V)
Patent och immaterialrättsskydd på vaccin mot covid-19

17

2020/21:306 av Lorena Delgado Varas (V)
Svenska investeringar och klimatet

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.