Fredag den 6 december 2019

Föredragningslista 2019/20:46

Föredragningslista

2019/20:46

Fredagen den 6 december 2019

Kl.

09.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Avsägelse

1

Carina Ohlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om kompletteringsval

2

Aylin Fazelian (S) som suppleant i utbildningsutskottet

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2019/20:12 Torsdagen den 5 december

MJU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

4

2019/20:160 av Gudrun Brunegård (KD)
Religiös propaganda som läromedel

5

2019/20:184 av Cassandra Sundin (SD)
Ökat samarbete i den nordiska sjukvården

6

2019/20:185 av Sara Gille (SD)
Åtgärder mot uppfostringsresor

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

7

RiR 2019:35 Valförfarandet – valhemlighet, träffsäkerhet och godtagbar tid

KU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

8

2019/20:51 Totalförsvarsdatalag – personuppgiftsbehandling vid Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 17 januari 2020

FöU

Motion

med anledning av skr. 2019/20:40 Riksrevisionens rapport om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande

9

2019/20:3443 av Roger Hedlund m.fl. (SD)

CU

Debatt med anledning av interpellationssvar

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

2019/20:157 av Andreas Carlson (KD)
Tillträdesförbud

11

2019/20:145 av Ellen Juntti (M)
Ungdomsbrottslighet och straffrabatt

12

2019/20:146 av Ann-Sofie Alm (M)
Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

13

2019/20:149 av Ann-Sofie Alm (M)
Resursfördelningen till migrationsdomstolarna

Finansminister Magdalena Andersson (S)

14

2019/20:144 av Larry Söder (KD)
Utvärdering av elektronikskatten

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

15

2019/20:154 av Ludvig Aspling (SD)
Biståndet till Afghanistan

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

16

2019/20:45 av Alexandra Anstrell (M)
Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon

17

2019/20:172 av Magnus Jacobsson (KD)
Planeringen av infrastrukturinvesteringar


Statsrådet Jennie Nilsson (S)

18

2019/20:129 av Lars Beckman (M)
Rovdjurspolitiken

19

2019/20:139 av Elin Segerlind (V)
Utfasning av burar inom äggindustrin

20

2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M)
Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.