Fredagen den 1 juli 2011

Föredragningslista 2010/11:125

2010/11:125

Fredagen den 1 juli 2011

Kl.

10.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

________________________________________________________

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

1                                     

RiR 2011:24 Statliga myndigheters tjänsteexport

     

     

     

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelser

2                                     

2010/11:140 2011 års redogörelse för företag med statligt ägande

NU

3                                     

2010/11:161 Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för dessa skrivelser. Motionstiden utgår fredagen den 30 september

FiU

EU-dokument

4                                     

KOM(2011) 353 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedel avsedda för spädbarn och småbarn och om livsmedel för speciella medicinska ändamål

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 september

MJU

5                                     

KOM(2011) 367 Grönbok Modernisering av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer

UbU

6                                     

KOM(2011) 393 Grönbok System för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden från Europeiska unionen: säkerhet och konkurrenskraft i en föränderlig värld

UU

    

Ärende för debatt och avgörande

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkande

7                                     

2010/11:SfU12 Vissa ändringar i sjukförsäkringen (förnyad behandling)

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

1 res. (M,FP,C,KD)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.