Fredagen den 10 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:113

2010/11:113

Fredagen den 10 juni 2011

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1                                

Erik A Eriksson (C) fr.o.m. den 14 juni

Därmed upphör Marie Wickbergs (C) uppdrag som ersättare

    

Utökning av antalet suppleanter

2                                

Från 28 till 29 i utrikesutskottet

3                                

Från 26 till 27 i miljö- och jordbruksutskottet

    

Val av extra suppleanter

4                                

Abir Al-Sahlani (C) som suppleant i utrikesutskottet

5                                

Staffan Danielsson (C) som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

    

Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Fredagen den 17 juni kl. 9.00

6                                

Arbetsplenum och votering efter debattens slut tillkommer. Interpellationssvar börjar efter voteringen

Onsdagen den 22 juni

7                                

Interpellationssvar tillkommer efter avslutningen, dock tidigast kl. 15.00

    

Meddelande om aktuell debatt

Tisdagen den 28 juni kl. 9.00

8                                

Debatt om gränskontroller i Europa

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9                                

2010/11:418 av Eva-Lena Jansson (S)

Lönebidragsanställning

10                            

2010/11:419 av Eva-Lena Jansson (S)

Olyckor och bristande säkerhet på arbetsplatser

11                            

2010/11:420 av Eva-Lena Jansson (S)

Fas 3

12                            

2010/11:435 av Monica Green (S)

IT i skolan

    

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

13                            

2010/11:422 av Bengt Berg (V)

Folkbibliotekets roll i samhället

Närings- och energiminister Maud Olofsson (C)

14                            

2010/11:348 av Börje Vestlund (S)

Tjänstesektorn som Sveriges framtid

15                            

2010/11:349 av Börje Vestlund (S)

Kapitalförsörjning i företag

2010/11:350 av Börje Vestlund (S)

Utvecklingen från små till medelstora företag

16                            

2010/11:357 av Matilda Ernkrans (S)

Regeringens vallöfte om fossila bränslen

2010/11:391 av Åsa Romson (MP)

Klimatpolitiken och den mellansvenska fossilgasledningen

17                            

2010/11:358 av Matilda Ernkrans (S)

Regeringens fortsatta satsning på kärnkraften

18                            

2010/11:403 av Jonas Sjöstedt (V)

Tillstånd för uranbrytning

19                            

2010/11:406 av Raimo Pärssinen (S)

Jobben i Norrsundet

Socialminister Göran Hägglund (KD)

20                            

2010/11:395 av Marianne Berg (V)

Könstillhörighetslagen

21                            

2010/11:411 av Teres Lindberg (S)

Arbetet med hivprevention

22                            

2010/11:412 av Teres Lindberg (S)

Behovet av en svensk SRHR-strategi

23                            

2010/11:416 av Lena Hallengren (S)

Cancervården

Gunnar Sandberg (S) tar svaret

24                            

2010/11:417 av Gunnar Sandberg (S)

Diabetikernas vård i vårdvalet

25                            

2010/11:421 av Eva Olofsson (V)

Sveriges behov av fler specialistsjuksköterskor

Mia Sydow Mölleby (V) tar svaret

26                            

2010/11:432 av Julia Kronlid (SD)

Foster som lever efter abort

Statsrådet Peter Norman (M)

27                            

2010/11:430 av Karin Åström (S)

Försäljning av delar av Vattenfall

Statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

28                            

2010/11:409 av Marie Nordén (S)

En sammanhållningspolitik för att stärka det regionala tillväxtarbetet

29                            

2010/11:433 av Monica Green (S)

Mobil- och Internetkostnader utomlands

30                            

2010/11:434 av Monica Green (S)

IT-miljön i offentlig verksamhet

31                            

2010/11:436 av Monica Green (S)

Kompetensförsörjning i bredbandsutbyggnaden

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

32                            

2010/11:34 Fredagen den 20 maj (paragraferna 1, 3-5)

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

33                            

2010/11:37 Tisdagen den 7 juni

NU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Proposition

34                            

2010/11:127 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Kammaren har beslutat om förkortad motionstid för denna proposition. Motionstiden utgår måndagen den 13 juni

UU

EU-dokument

35                            

KOM(2011) 335 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk statistik om trygghet mot brott (Text av betydelse för EES)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 4 september

JuU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

36                            

2010/11:KU20 Granskningsbetänkande

6 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

37                              

2010/11:KU28 Vallagsfrågor

38                            

2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m.

1 res. (V)

Trafikutskottets utlåtande

39                            

2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

3 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 15 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

40                            

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

41                            

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

42                            

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

43                            

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

44                            

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

45                            

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.