Fredagen den 14 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:123

2012/13:123

Fredagen den 14 juni 2013

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

     

     

Avsägelse

1                                     

Patrik Björck (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 17 juni

    

Anmälan om kompletteringsval

2                                     

Patrik Björck (S) som ledamot i EU-nämnden fr.o.m. den 17 juni

3                                     

Jonas Gunnarsson (S) som suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 17 juni

          

    

Meddelande om skriftliga frågor under sommaruppehållet

4                                     

Skriftliga frågor som lämnas in efter kl. 10.00 torsdagen den 20 juni och t.o.m. fredagen den 6 september ska besvaras av statsråd inom fjorton dagar efter det att frågan har framställts

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

5                                     

2012/13:38 Torsdagen den 16 maj

FiU

6                                     

2012/13:44 Tisdagen den 11 juni

FiU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

7                                     

2012/13:FPM117 Direktiv om betalkonto KOM(2013) 266

FiU

8                                     

2012/13:FPM118 Ramdirektiv om havsplanering och integrerad kustförvaltning KOM(2013) 133

MJU

    

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9                                     

2012/13:464 av Jonas Gunnarsson (S)

Vänerns stränder

10                                 

2012/13:471 av Eva-Lena Jansson (S)

Regeringens budgetarbete

11                                 

2012/13:472 av Eva-Lena Jansson (S)

Hälso- och sjukvårdspolitiken

12                                 

2012/13:474 av Carina Adolfsson Elgestam (S)

Hobbyverksamhet med veteranbilar

13                                 

2012/13:486 av Lennart Axelsson (S)

Samordnare för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

14                                 

2012/13:487 av Lennart Axelsson (S)

Organisation för tolktjänsten

               

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av skr. 2012/13:105 Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen

15                                 

2012/13:MJ7 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

MJU

16                                 

2012/13:MJ8 av Helena Leander m.fl. (MP)

MJU

med anledning av skr. 2012/13:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012

17                                 

2012/13:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

FiU

         

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

18                                 

2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

2 res. (MP,V)

19                                 

2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

1 res. (S,MP,V)

20                                 

2012/13:NU24 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030

2 res. (S,MP,SD,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

21                                 

2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.

13 res. (S,MP,SD,V)

22                                 

2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkande

23                                 

2012/13:JuU23 Tolkning och översättning i brottmål

2 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets betänkanden

24                                 

2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013

3 res. (MP,SD,V)

25                                 

2012/13:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012

Socialförsäkringsutskottets betänkande

26                                 

2012/13:SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande

2 res. (SD,V)

Trafikutskottets betänkande

27                                 

2012/13:TU19 Sjöfartsstödets inriktning

     

Svar på interpellationer

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Utrikesminister Carl Bildt (M)

28                                 

2012/13:335 av Amineh Kakabaveh (V)

Inbördeskriget i Syrien

2012/13:429 av Hans Linde (V)

Inbördeskriget i Syrien

2012/13:482 av Annika Lillemets (MP)

Inbördeskriget i Syrien

29                                 

2012/13:428 av Hans Linde (V)

Fredsprocessen i Turkiet

30                                 

2012/13:477 av Valter Mutt (MP)

Drönare

Statsrådet Tobias Billström (M)

31                                 

2012/13:469 av Johan Andersson (S)

Utländska bärplockare

Försvarsminister Karin Enström (M)

32                                 

2012/13:407 av Maria Ferm (MP)

Försvarets radioanstalt

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.