Fredagen den 15 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:131

2011/12:131

Fredagen den 15 juni 2012

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1                                     

2011/12:406 av Gunnar Sandberg (S)

Vindkraftsvinster

2                                     

2011/12:413 av Eva-Lena Jansson (S)

Brister i postutdelning

3                                     

2011/12:423 av Hillevi Larsson (S)

Narkotikarelaterad dödlighet

    

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

Motion

med anledning av skr. 2011/12:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011

4                                     

2011/12:Fi21 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

FiU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkande

5                                     

2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft

1 res. (S,MP,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

6                                     

2011/12:UbU20 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare

5 res. (M,MP,FP,C, SD,KD)

7                                     

2011/12:UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8                                     

2011/12:MJU20 Införande av ett pricksystem på fiskets område

Civilutskottets betänkanden

9                                     

2011/12:CU27 Vägen till nära-nollenergibyggnader

4 res. (S,MP,SD,V)

10                                 

2011/12:CU5 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

    

Svar på interpellationer

Justitieminister Beatrice Ask (M)

11                                 

2011/12:412 av Börje Vestlund (S)

Franchisetagarnas utsatta situation

12                                 

2011/12:421 av Elin Lundgren (S)

Otydligheter i lag (1974:191) om bevakningsföretag

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

13                                 

2011/12:401 av Peter Hultqvist (S)

Svenskt bistånd till den palestinska myndigheten

Statsrådet Ewa Björling (M)

14                                 

2011/12:418 av Jens Holm (V)

Frihandelsavtalet med Indien

    

Ärende för avgörande
tisdagen den 19 juni kl. 15.30

Reservationer

Tidigare slutdebatterat

Utrikesutskottets betänkande

15                                 

2011/12:UU9 Norden

4 res. (S,MP,SD,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.