Fredagen den 17 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:118

2010/11:118

Fredagen den 17 juni 2011

Kl.

09.00

Arbetsplenum

Votering efter debattens slut

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

1                                     

Jonas Jacobsson (M) fr.o.m. den 23 juni

Därmed upphör Mats Sanders (M) uppdrag som ersättare

    

2                                     

Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott

    

Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan

Måndagen den 20 juni

3                                     

Arbetsplenum kl. 11.00 utgår. Bordläggningsplenum kl. 13.30 tillkommer.

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

4                                     

2010/11:FPM121 EU:s system för tullsänkningar för utvecklingsländer KOM(2011) 241

UU

5                                     

2010/11:FPM122 Förslag till EU:s årsbudget för 2012 SEC(2011) 498

FiU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2010/11:146 Förbättringar inom familjepolitiken

6                                     

2010/11:Sf10 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

SfU

7                                     

2010/11:Sf11 av Wiwi-Anne Johansson m.fl. (V)

SfU

8                                     

2010/11:Sf12 av Erik Almqvist (SD)

SfU

9                                     

2010/11:Sf13 av Gunvor G Ericson och Magnus Ehrencrona (MP)

SfU

med anledning av skr. 2010/11:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010

10                                 

2010/11:Fi17 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)

FiU

    

Ärenden för avgörande efter debattens slut

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkanden

11                                 

2010/11:NU23 Horisontella konkurrensbegränsningar m.m.

1 res. (M,FP,C,KD)

12                                 

2010/11:NU18 Mätning, rapportering och debitering på fjärrvärmemarknaden

    

Ärende för debatt och avgörande

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande

13                                 

2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

2 res. (SD,V)

    

Svar på interpellationer

Utrikesminister Carl Bildt (M)

14                                 

2010/11:431 av Hans Linde (V)

Turkiets parlamentsval

Statsrådet Birgitta Ohlsson (FP)

15                                 

2010/11:423 av Jonas Sjöstedt (V)

EU:s budget och informationskampanjer

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

16                                 

2010/11:404 av Jens Holm (V)

Kastrering av smågrisar

17                                 

2010/11:427 av Sven-Erik Österberg (S)

Behov av skydd mot rovdjur

18                                 

2010/11:407 av Jonas Sjöstedt (V)

Öppenhet i EU:s jordbruksstöd

Statsrådet Stefan Attefall (KD)

19                                 

2010/11:398 av Ann-Kristine Johansson (S)

Offentlig upphandling och djurskyddskrav

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

20                                 

2010/11:410 av Isak From (S)

Inlandsbanan som en nationell möjlighet

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

21                                 

2010/11:408 av William Petzäll (SD)

Regeringens opinionskampanj för mångkultur

22                                 

2010/11:425 av Amineh Kakabaveh (V)

Invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.