Fredagen den 6 augusti 2010

Föredragningslista 2009/10:147

2009/10:147

Fredagen den 6 augusti 2010

Kl.

11.00

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet fredagen den 23 juli

    

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

2                                     

2009/10:47 Måndagen den 12 juli

    

Ärenden för omedelbar hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

3                                     

KOM(2010)331 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, när det gäller varaktigheten för skyldigheten att efterleva miniminivån på normalskattesatsen

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 18 oktober

SkU

4                                     

KOM(2010)371 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 24 oktober

 

Talmannen föreslår omedelbar hänvisning för ovanstående EU-dokument

FiU

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2009/10:FPM108 Övergångsordning för bilaterala investeringsavtal KOM(2010)344

NU

6                                     

2009/10:FPM106 Förslag till ändring i förordningen om ett program för finansiellt stöd inom energiområdet KOM(2010)283

NU

7                                     

2009/10:FPM107 Förordning om EU-patentets översättningsarrangemang KOM(2010)350

NU

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.