Fredagen den 7 maj 2010

Föredragningslista 2009/10:118

2009/10:118

Fredagen den 7 maj 2010

Kl.

09.00

Interpellationssvar

________________________________________________________

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

1                                     

2009/10:346 av Veronica Palm (s)

Bostadsbristen

2                                     

2009/10:347 av Tommy Waidelich (s)

Minskad stimulans till bostadsbyggande

3                                     

2009/10:348 av Mikael Damberg (s)

Fastighetsavgiftens konsekvenser för dem som studerar

4                                     

2009/10:349 av Maryam Yazdanfar (s)

Allas möjlighet till ett bra boende

5                                     

2009/10:351 av Sylvia Lindgren (s)

Upprustning av miljonprogrammet

    

Svar på interpellationer

Socialminister Göran Hägglund (kd)

6                                     

2009/10:337 av Margareta Israelsson (s)

Höjda patientavgifter till följd av avregleringen av apoteksmarknaden

Finansminister Anders Borg (m)

7                                     

2009/10:322 av Monica Green (s)

Sysselsättningsgraden

8                                     

2009/10:324 av Monica Green (s)

Konjunkturbedömningar

9                                     

2009/10:330 av Monica Green (s)

Ökade inkomstklyftor

10                                 

2009/10:339 av Lennart Axelsson (s)

Inriktningen på skattepolitiken

11                                 

2009/10:340 av Lars Johansson (s)

Målet för skattekvoten

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

12                                 

2009/10:32 Torsdagen den 6 maj

JuU

13                                 

2009/10:36 Torsdagen den 6 maj

FiU

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

14                                 

2009/10:217 Kreditvärderingsinstitut

FiU

15                                 

2009/10:220 Betaltjänster

FiU

Motioner

med anledning av prop. 2009/10:192 Umgängesstöd och socialtjänstens förutsättningar att tala med barn

16                                 

2009/10:C23 av LiseLotte Olsson m.fl. (v)

CU

med anledning av prop. 2009/10:215 Mark- och miljödomstolar

17                                 

2009/10:Ju15 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp)

JuU

EU-dokument

18                                 

KOM(2010)204 Europaparlamentets och rådets förordning om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 1 juli

AU

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 19 maj kl. 09.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Konstitutionsutskottets betänkande

19                                 

2009/10:KU38 Dialog om samhällets värdegrund

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

20                                 

2009/10:AU11 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen

1 res. (s,v,mp)

Civilutskottets betänkande

21                                 

2009/10:CU27 Tillsyn av överförmyndarna

1 res. (s,v,mp)

     

    

                                   ______________________________