Lördag den 15 december 2018

Föredragningslista 2018/19:30

Föredragningslista

2018/19:30

Lördagen den 15 december 2018

Kl.

09.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

1

COM(2018) 812 Förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2019

SkU

2

COM(2018) 813 Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 7 februari 2019

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

3

Bet. 2018/19:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

6 res. (M, SD, C, KD, L)

Utrikesutskottets betänkanden

4

Bet. 2018/19:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 res. (SD)

5

Bet. 2018/19:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Försvarsutskottets betänkanden

6

Bet. 2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

7 res. (M, SD, C, V, KD)

7

Bet. 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber

1 res. (M, C, KD, L)

Ärenden för debatt
avgörs måndagen den 17 december

Konstitutionsutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

9

Bet. 2018/19:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

3 res. (SD, V, KD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.