Måndag den 1 juni 2020

Kammarens föredragningslistor 2019/20:129

Föredragningslista

2019/20:129

Måndagen den 1 juni 2020

Kl.

11.00

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

 

Meddelande om frågestund

 

1

Torsdagen den 4 juni kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2019/20:24 Tisdagen 26 maj

SkU

3

2019/20:40 Torsdagen den 28 maj

MJU

 

Anmälan om faktapromemoria

 

4

2019/20:FPM39 Förslag till ändring av kapitaltäckningsregler med anledning av covid-19-utbrottet COM(2020) 310

FiU

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Propositioner

 

5

2019/20:164 Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform

SoU

6

2019/20:168 En moderniserad radio- och tv-lag

KU

7

2019/20:169 Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket

JuU

 

Skrivelse

 

8

2019/20:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019

FiU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Socialutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2019/20:SoU16 Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

2 res. (SD, V, KD)

10

Bet. 2019/20:SoU19 Covid-19 och ändringar i smittskyddslagen

 

11

Bet. 2019/20:SoU24 Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser

1 res. (S, V, L, MP)

 

Skatteutskottets betänkande

 

12

Bet. 2019/20:SkU14 Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang

1 res. (V)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

13

2019/20:398 av Sven-Olof Sällström (SD)
Stöd till regionala flygplatser
2019/20:399 av Lars Thomsson (C)
Antalet beredskapsflygplatser

 

14

2019/20:400 av Magnus Jacobsson (KD)
Den nationella infrastrukturplanen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.