Måndag den 10 juni 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:101

Föredragningslista

2018/19:101

Måndagen den 10 juni 2019

Kl.

11.00

 

Aktuell debatt

 

13.00

 

Aktuell debatt

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om försvarsberedningens förslag

 

 

Justering av protokoll

 

2

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 16 maj

 

 

Meddelande om aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet

 

3

Fredagen den 14 juni efter arbetsplenums slut, dock tidigast kl. 13.00

 

 

Avsägelse

 

4

Julia Kronlid (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

5

Linda Lindberg (SD) som suppleant i EU-nämnden

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

6

2018/19:260 av Jens Holm (V)
Fossilgasterminalen i Göteborg

 


 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

7

2018/19:FPM52 Diskussionsunderlag om arbetet för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU COM(2019) 218

UU

 

Anmälan om granskningsrapport

 

8

RiR 2019:18 Arbetsförmedlingens matchningsarbete – svag kunskapsbas och brister i styrningen

AU

9

Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar
kl. 13.00

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.