Måndag den 11 december 2017

Föredragningslista 2017/18:47

Föredragningslista

2017/18:47

Måndagen den 11 december 2017

Kl.

09.00

Aktuell debatt

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

1

Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen

Avsägelse

2

Pernilla Stålhammar (MP) som ledamot i utrikesutskottet och utrikesnämnden samt som suppleant i försvarsutskottet och

EU-nämnden

Meddelande om frågestund

3

Torsdagen den 14 december kl. 14.00

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

4

2017/18:FPM27 Ändrat Gasmarknadsdirektiv KOM(2017) 660

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2017/18:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

5 res. (C, V, L, KD)

6

Bet. 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

20 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Finansutskottets betänkande

7

Bet. 2017/18:FiU28 Extra ändringsbudget för 2017 – kapitaltillskott till Postnord AB

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

8

Bet. 2017/18:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

9

Bet. 2017/18:UU3 Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel

Ärenden för debatt

Näringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

1 res. (SD)

11

Bet. 2017/18:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Arbetsmarknadsutskottets betänkande

12

Bet. 2017/18:AU1 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

1 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.