Måndag den 14 december 2015

Föredragningslista 2015/16:45

Föredragningslista

2015/16:45

Måndagen den 14 december 2015

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena onsdagen den 25 och torsdagen den 26 november

Avsägelser

2

Anders Ahlgren (C) som ledamot i riksdagen fr.o.m. den 11 januari 2016

3

Jonas Eriksson (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2016

4

Maria Ferm (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2016

Anmälan om kompletteringsval

5

Maria Ferm (MP) som ledamot i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2016

6

Jonas Eriksson (MP) som ersättare i riksdagsstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2016

Anmälan om gruppledare för partigrupp

7

Maria Ferm (MP) fr.o.m. den 1 januari 2016

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

8

Jonas Eriksson (MP) fr.o.m. den 1 januari 2016

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

9

2015/16:233 av Lotta Finstorp (M)
Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare

10

2015/16:256 av Beatrice Ask (M)
Nedlagda utredningar trots DNA-bevis

11

2015/16:261 av Anders Forsberg (SD)
Ålfiskets framtid

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

12

2015/16:52 Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse
Motionstiden utgår den 15 januari 2016

AU

Motion

med anledning av skr. 2015/16:50 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm

13

2015/16:3285 av Mikael Jansson m.fl. (SD)

FöU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

14

Bet. 2015/16:FiU3 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Justitieutskottets betänkande

15

Bet. 2015/16:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

39 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkanden

16

Bet. 2015/16:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

2 res. (SD, V)

17

Bet. 2015/16:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak

7 res. (M, SD, C, KD)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

18

Bet. 2015/16:MJU12 Rovdjurspolitikens inriktning

2 res. (S, MP, V)

Ärenden för debatt

Utrikesutskottets betänkande

19

Bet. 2015/16:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Socialutskottets betänkanden

20

Bet. 2015/16:SoU5 Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga

1 res. (C)

21

Bet. 2015/16:SoU1 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22

Bet. 2015/16:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (SD)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.