Måndag den 16 december 2019

Föredragningslista 2019/20:52

Föredragningslista

2019/20:52

Måndagen den 16 december 2019

Kl.

11.00

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

Anmälan om ersättare

1

Göran Lindell (C) som ersättare fr.o.m. den 13 december 2019 t.o.m. den 20 februari 2020 under Annie Lööfs (C) ledighet

Avsägelser

2

Aylin Fazelian (S) som ledamot i utrikesutskottet

3

Beatrice Ask (M) som ledamot i försvarsutskottet fr.o.m. den 31 december

4

Maria Stockhaus (M) som ledamot i utbildningsutskottet och suppleant i civilutskottet

5

Pål Jonson (M) som ledamot i EU-nämnden

6

Annie Lööf (C) som ledamot i Utrikesnämnden fr.o.m. den 13 december

7

Lars Püss (M) som suppleant i försvarsutskottet

Anmälan om kompletteringsval

8

Annika Strandhäll (S) som ledamot i utrikesutskottet

9

Lars Püss (M) som ledamot i utbildningsutskottet

10

Maria Stockhaus (M) som ledamot i trafikutskottet

11

Carina Ohlsson (S) som suppleant i utrikesutskottet

Anmälan om vice ordförande i EU-nämnden

12

Jessika Roswall (M) som andre vice ordförande i EU-nämnden fr.o.m. den 13 december

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

13

2019/20:181 av Jan Ericson (M)
Efterlevandepensioner till utrikesfödda barn

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

14

Bet. 2019/20:SfU1 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

15

Bet. 2019/20:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

16

Bet. 2019/20:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1 res. (SD)

17

Bet. 2019/20:AU4 Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen

16 res. (M, SD, V, KD, L)

Ärenden för debatt
beslutas den 17 december

Utbildningsutskottets betänkande

18

Bet. 2019/20:UbU1 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

19

Bet. 2019/20:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1 res. (SD)

Näringsutskottets betänkande

20

Bet. 2019/20:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.