Måndag den 17 december 2018

Föredragningslista 2018/19:31

Föredragningslista

2018/19:31

Måndagen den 17 december 2018

Kl.

10.00

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Arbetsplenum

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

1

Återrapportering från Europeiska rådets möte

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2018/19:12 Tisdagen den 11 december

NU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkande

3

Bet. 2018/19:KU17 Rättelse i lagar om ändring i offentlighets- och sekretesslagen

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

4

Bet. 2018/19:MJU1 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2 res. (KD)

Näringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

6

Bet. 2018/19:NU3 Utgiftsområde 21 Energi

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Näringsutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:NU2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Justitieutskottets betänkande

8

Bet. 2018/19:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Konstitutionsutskottets betänkande

9

Bet. 2018/19:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1 res. (SD)

Socialförsäkringsutskottets betänkande

10

Bet. 2018/19:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

1 res. (SD)

Civilutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

3res. (SD, V, KD)

Ärenden för debatt och avgörande

Skatteutskottets betänkande

12

Bet. 2018/19:SkU1 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

6 res. (M, SD, C, KD, L)

Utrikesutskottets betänkanden

13

Bet. 2018/19:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1 res. (SD)

14

Bet. 2018/19:UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

Försvarsutskottets betänkanden

15

Bet. 2018/19:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

7res. (M, SD, C, V, KD)

16

Bet. 2018/19:FöU3 Inrättande av försvarsgrensstaber
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras trots att det har varit tillgängligt kortare tid än två vardagar före den dag då det behandlas

1 res. (M, C, KD, L)

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.