Måndag den 19 juni 2017

Föredragningslista 2016/17:128

Föredragningslista

2016/17:128

Måndagen den 19 juni 2017

Kl.

11.00

 

Arbetsplenum

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

 

1

Ulrika Karlsson i Uppsala (M) fr.o.m. i dag
Därmed upphör Gunnar Hedbergs (M) uppdrag som ersättare

 

 

Anmälan om ersättare

 

2

Eva-Lena Gustavsson (S) som ersättare fr.o.m. den 2 augusti 2017 t.o.m. den 1 februari 2018 under Jonas Gunnarssons (S) ledighet

 

3

David Lindvall (S) som ersättare fr.o.m. den 9 oktober 2017 t.o.m. den 15 juli 2018 under Hanna Westeréns (S) ledighet

 

 

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2017:15 Samisk utbildning – dags för en omstart

UbU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden och utlåtande

 

5

Bet. 2016/17:AU15 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet

7 res. (SD, V)

6

Bet. 2016/17:AU14 Åtgärder mot diskriminering

10 res. (M, SD, C, V, L, KD)

7

Utl. 2016/17:AU17 Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2 res. (M, SD, C, KD)

 

Finansutskottets betänkande

 

8

Bet. 2016/17:FiU32 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

 

 

Justitieutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2016/17:JuU31 Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare

2 res. (M, SD, C, L, KD, -)

10

Bet. 2016/17:JuU28 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen

1 res. (V)

11

Bet. 2016/17:JuU32 En tidsbegränsad vapenamnesti 2018

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2016/17:SoU13 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk

2 res. (M, C, L, KD)

13

Bet. 2016/17:SoU19 Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården

5 res. (S, MP, V)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

14

Bet. 2016/17:UbU24 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2016

 

 

Ärende för debatt

 

 

Konstitutionsutskottets betänkande

 

15

Bet. 2016/17:KU20 Granskningsbetänkande

1 res. (SD, -)

 

 

 

Ärenden för debatt

avgörs tisdagen den 20 juni kl. 15.30


Konstitutionsutskottets betänkande

 

16

Bet. 2016/17:KU24 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2016

 

Gemensam debatt bet. 2016/17:KU30 och 2016/17:KU17

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

1 res. (L)

17

Bet. 2016/17:KU30 Ny kommunallag

14 res. (SD, V, -)

18

Bet. 2016/17:KU17 Kommunala och regionala frågor

6 res. (SD, C, V, L, KD, -)

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

19

Bet. 2016/17:MJU23 En livsmedelsstrategi för Sverige

118 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

 

Utbildningsutskottets betänkande

 

20

Bet. 2016/17:UbU23 En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor

2 res. (SD, V)

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.