Måndag den 21 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:115

Föredragningslista

2017/18:115

Måndagen den 21 maj 2018

Kl.

11.00

 

Aktuell debatt

 

 

 

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

 

 

1

Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

 

 

Meddelande om frågestund

 

2

Torsdagen den 24 maj kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

3

2017/18:32 Torsdagen den 17 maj

MJU

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

4

2017/18:510 av Daniel Bäckström (C)
Genomförandet av vapendirektivet

 

 

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt utskott

5

2017/18:FPM84 Direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan COM(2018) 173

MJU

6

2017/18:FPM85 Ny förordning avseende sprängämnesprekursorer COM(2018) 209

FöU

 

Ärenden för bordläggning

Reservationer

 

Justitieutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2017/18:JuU29 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet

4 res. (SD, C, KD, -)

8

Bet. 2017/18:JuU32 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering

2 res. (M, SD, -)

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

9

Bet. 2017/18:KU30 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan

1 res. (M, SD)

10

Bet. 2017/18:KU42 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare

2 res. (SD)

 

Civilutskottets betänkande

 

11

Bet. 2017/18:CU25 En ny lag om ekonomiska föreningar

 

 

Socialutskottets betänkanden

 

12

Bet. 2017/18:SoU30 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem

8 res. (SD, C, V, L, KD)

13

Bet. 2017/18:SoU32 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre

1 res. (SD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

14

2017/18:527 av Robert Hannah (L)
Erkännande av folkmordet 1915 – seyfo

 

 

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

 

15

2017/18:521 av Lars Beckman (M)
Flexjobb

 

 

Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

16

2017/18:478 av Olof Lavesson (M)
Kulturmomsen

 

17

2017/18:483 av Jens Holm (V)
Utfasningsplan för miljöskadliga subventioner

 

 

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

18

2017/18:520 av Åsa Westlund (S)
Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder

 

 

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

19

2017/18:460 av Ida Drougge (M)
Kritik av Lidingö stad

 

20

2017/18:461 av Ida Drougge (M)
Tillfälliga bostäder för nyanlända

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.