Måndag den 23 juni 2014

Föredragningslista 2013/14:129

Föredragningslista

2013/14:129

Måndagen den 23 juni 2014

Kl.

11.00

Arbetsplenum

             

Justering av protokoll

1

Protokollen från sammanträdena fredagen den 13 och måndagen den 16 juni

Avsägelse

2

Valter Mutt (MP) som suppleant i utrikesutskottet fr.o.m. den 24 juni

Anmälan om kompletteringsval

3

Agneta Börjesson (MP) som ledamot i konstitutionsutskottet fr.o.m. den 24 juni

4

Valter Mutt (MP) som ledamot i utrikesutskottet och suppleant i EU-nämnden fr.o.m. den 24 juni

Meddelande om ändringar i kammarens sammanträdesplan

Tisdagen den 24 juni

5

Uppehåll för gruppmöte endast en timme mellan kl. 16.00-17.00

Onsdagen den 25 juni

6

Interpellationssvar hålls efter debattens slut, dock tidigast kl. 13.00

Torsdagen den 26 juni

7

Avtackning efter debattens slut. Votering kl. 16.00

Anmälan om uppteckningar vid EU-nämndens sammanträden

8

2013/14:38 Onsdagen den 28 maj

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

EU-dokument

9

KOM(2014) 344 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om spridning av jordobservationsdata från satelliter för kommersiella ändamål
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande går ut den 15 september 2014

UbU

Ärenden för förnyad bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

10

Bet. 2013/14:NU27 Partnerskapsöverenskommelsen

1 res. (SD)

11

Bet. 2013/14:NU30 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Trafikutskottets betänkanden

12

Bet. 2013/14:TU19 Järnvägspolitiska frågor

9 res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

13

Bet. 2013/14:TU20 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2014-2025 m.m.

14 res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

14

Bet. 2013/14:TU21 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden

15

Bet. 2013/14:TU18 Taxifrågor

6res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

Utbildningsutskottets betänkanden

16

Bet. 2013/14:UbU25 Statens tillsyn över skolan

1 res. (S)

17

Bet. 2013/14:UbU23 Statens kunskapsspridning till skolan

18

Bet. 2013/14:UbU24 Kränkning eller diskriminering i skolan

Kulturutskottets betänkande

19

Bet. 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor

11 res. (S, MP, SD, V)

Civilutskottets betänkanden

20

Bet. 2013/14:CU27 Nya regler för erkännande och verkställighet av utländska domar på civilrättens område

21

Bet. 2013/14:CU33 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen

3 res. (MP, SD, V)

22

Bet. 2013/14:CU34 Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

8 res. (S, MP, SD, V)

23

Bet. 2013/14:CU37 Riksrevisionens rapport om statens hantering av riksintressen

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 24 juni kl. 15.30

Näringsutskottets betänkanden

24

Bet. 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring – anpassning till nya EU-regler

25

Bet. 2013/14:NU26 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

26

Bet. 2013/14:MJU29 Ändringar i fiskelagen
Utskottet föreslår att ärendet får avgöras efter endast en bordläggning

16 res. (S, MP, V)

Socialutskottets utlåtande

27

Utl. 2013/14:SoU29 Granskning av grönbok om mobil hälsa

Utbildningsutskottets betänkande

28

Bet. 2013/14:UbU27 Särskilda regler för viss utbildning med musikalisk inriktning

1 res. (MP, V)

Civilutskottets betänkanden

29

Bet. 2013/14:CU31 En enklare planprocess

10 res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

30

Bet. 2013/14:CU38 Uppskov med behandlingen av ärenden

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

31

Bet. 2013/14:AU8 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m.

21res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

32

Bet. 2013/14:AU9 Insatser för vissa nyanlända invandrares etablering m.m.

13 res. (S, M, MP, FP, C, SD, V, KD)

33

Bet. 2013/14:AU10 Subventionerade anställningar för nyanlända

2 res. (S, SD, V)

Ärenden för avgörande
tisdagen den 24 juni kl. 15.30

Tidigare slutdebatterade

Miljö- och jordbruksutskottets betänkanden

34

Bet. 2013/14:MJU27 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster

37 res. (S, MP, SD, V)

35

Bet. 2013/14:MJU28 Svenska miljömål

3 res. (S, MP, SD, V)

36

Bet. 2013/14:MJU25 Lag om handel med timmer och trävaror

3 res. (MP, V)