Måndag den 28 maj 2018

Föredragningslista 2017/18:120

Föredragningslista

2017/18:120

Måndagen den 28 maj 2018

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Anmälan om subsidiaritetsprövning

1

2017/18:28 Torsdagen den 17 maj

JuU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

2

2017/18:531 av Tobias Billström (M)
FN:s barnkonvention

3

2017/18:539 av Erik Slottner (KD)
Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer

Anmälan om granskningsrapport

Ansvarigt utskott

4

RiR 2018:13 Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna

KU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Näringsutskottets betänkanden

5

Bet. 2017/18:NU16 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri

2 res. (S, SD, MP, V)

6

Bet. 2017/18:NU18 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel

4 res. (M, SD, C, L, KD)

Trafikutskottets betänkanden

7

Bet. 2017/18:TU15 Väg- och fordonsfrågor

11 res. (S, M, SD, MP, C, V, L, KD)

8

Bet. 2017/18:TU16 Sjöfartsfrågor

15 res. (M, SD, C, V, L, KD)

Konstitutionsutskottets betänkanden

9

Bet. 2017/18:KU21 Behandlingen av riksdagens skrivelser

10

Bet. 2017/18:KU22 Följdändringar till ny förvaltningslag

11

Bet. 2017/18:KU39 Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2017

7 res. (M, C, L, KD)

Debatt med anledning av interpellationssvar

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

12

2017/18:504 av Lotta Johnsson Fornarve (V)
EU:s fiskeavtal med Marocko

13

2017/18:542 av Christina Örnebjär (L)
Minigrisar som sällskapsdjur

14

2017/18:548 av Magnus Oscarsson (KD)
Levande skärgård

15

2017/18:534 av Staffan Danielsson (C)
Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige
2017/18:540 av Sten Bergheden (M)
Vargens påverkan på landsbygden
2017/18:550 av Magnus Oscarsson (KD)
Effektiv skyddsjakt på varg

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

16

2017/18:547 av Olof Lavesson (M)
Uttalandet om stöd till filmskapare

Statsrådet Per Bolund (MP)

17

2017/18:538 av Isabella Hökmark (M)
Amorteringskrav och fallande nyproduktion på bostadsmarknaden

Miljöminister Karolina Skog (MP)

18

2017/18:533 av Helena Lindahl (C)
Expropriering av skog

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.