Måndag den 29 juni 2020

Föredragningslista 2019/20:144

Föredragningslista

2019/20:144

Måndagen den 29 juni 2020

Kl.

11.00

Bordläggningsplenum

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 3 juni, torsdagen den 4 juni, fredagen den 5 juni, måndagen den 8 juni och tisdagen den 9 juni

Anmälan om subsidiaritetsprövning

Ansvarigt utskott

2

2019/20:61 Tisdagen den 16 juni

FiU

Anmälan om faktapromemorior

3

2019/20:FPM43 EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 COM(2020) 380

MJU

4

2019/20:FPM44 Meddelande om Från jord till bord-strategin COM(2020) 381

MJU

5

2019/20:FPM45 EU:s hälsoprogram 2021-2027 COM(2020) 405

SoU

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Propositioner

6

2019/20:182 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

UbU

7

2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

JuU

8

2019/20:190 Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp – förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna proposition
Motionstiden utgår den 23 september

SkU

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Skatteutskottets betänkande

9

Bet. 2019/20:SkU28 Förlängd anmälningstid för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete

Socialutskottets betänkande

10

Bet. 2019/20:SoU26 Särskild beräkning av tandvårdsersättning med anledning av sjukdomen covid-19

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.