Måndag den 6 maj 2019

Föredragningslista 2018/19:86

Föredragningslista

2018/19:86

Måndagen den 6 maj 2019

Kl.

11.00

Interpellationssvar

______________________________________________________________________________

Meddelande om frågestund

1

Torsdagen den 9 maj kl 14.00

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

2

Bet. 2018/19:SfU20 Socialförsäkringsfrågor

23 res. (M, SD, C, V, KD)

3

Bet. 2018/19:SfU21 Ekonomisk familjepolitik

16 res. (M, SD, C, KD, L)

4

Bet. 2018/19:SfU22 Pensioner

4 res. (C, V, KD)

Finansutskottets betänkanden

5

Bet. 2018/19:FiU27 Riksrevisionens årsredovisning för 2018

6

Bet. 2018/19:FiU36 Extra ändringsbudget för 2019 – Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag

1 res. (M, SD, KD)

Civilutskottets betänkande

7

Bet. 2018/19:CU15 Insolvensregister enligt 2015 års insolvensförordning

Skatteutskottets utlåtande

8

Utl. 2018/19:SkU24 Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik

1 res. (L)

Justitieutskottets betänkanden

9

Bet. 2018/19:JuU16 Terrorism

32 res. (M, SD, C, KD, L)

10

Bet. 2018/19:JuU21 Genomförande av barnrättsdirektivet och några andra straffprocessuella frågor

2 res. (C, V, L)

Utrikesutskottets betänkande

11

Bet. 2018/19:UU6 Europarådet

Debatt med anledning av interpellationssvar

Statsrådet Peter Eriksson (MP)

12

2018/19:202 av Yasmine Posio (V)
Situationen i Zimbabwe

Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

13

2018/19:197 av Kristina Axén Olin (M)
Högskoleprovet

Utbildningsminister Anna Ekström (S)

14

2018/19:198 av Kristina Axén Olin (M)
Studiero

15

2018/19:203 av Robert Stenkvist (SD)
Partipolitik av lärare i skolan

_________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.