Måndagen den 13 juni 2011

Föredragningslista 2010/11:114

2010/11:114

Måndagen den 13 juni 2011

Kl.

11.00

Arbetsplenum (ingen votering)

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollet från sammanträdet tisdagen den 7 juni

    

Avsägelse

2                                     

Désirée Liljevall (S) som suppleant i EU-nämnden

    

Anmälan om kompletteringsval

3                                     

Lars Mejern Larsson (S) som suppleant i EU-nämnden

    

Meddelande om frågestund

Torsdagen den 16 juni kl. 14.00

4                                     

Följande statsråd kommer att delta:

Statsrådet Tobias Billström (M)

Justitieminister Beatrice Ask (M)

Statsrådet Gunilla Carlsson (M)

Statsrådet Ewa Björling (M)

Statsrådet Erik Ullenhag (FP)

    

    

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2010/11:FPM119 Kommissionens meddelande om migration KOM(2011) 248

SfU

    

Ärenden för debatt
avgörs onsdagen den 15 juni kl. 16.00

Reservationer

Konstitutionsutskottets betänkanden

6                                     

2010/11:KU20 Granskningsbetänkande

6 res. (S,M,MP,FP,C,V,KD)

7                                       

2010/11:KU28 Vallagsfrågor

8                                     

2010/11:KU32 Indelning i utgiftsområden m.m.

1 res. (V)

Trafikutskottets utlåtande

9                                     

2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

3 res. (S,MP,SD,V)

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 15 juni kl. 16.00

Tidigare slutdebatterade

Utrikesutskottets betänkanden

10                                 

2010/11:UU15 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik

8 res. (S,MP,SD,V)

11                                 

2010/11:UU16 Ramavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan

12                                 

2010/11:UU17 Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å den andra

Justitieutskottets betänkanden

13                                 

2010/11:JuU7 Polisfrågor

16 res. (S,MP,SD,V)

14                                 

2010/11:JuU19 Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete

1 res. (S,MP,V)

Civilutskottets betänkande

15                                 

2010/11:CU28 Slutande av avtal vid internationella köp av varor

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.