Måndagen den 13 maj 2013

Föredragningslista 2012/13:103

2012/13:103

Måndagen den 13 maj 2013

Kl.

15.00

Bordläggningsplenum

________________________________________________________

      

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 29 april, torsdagen den 2 och fredagen den 3 maj

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

2                                     

2012/13:31 Torsdagen den 2 maj

SfU

         

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

3                                     

2012/13:FPM97 Meddelande om den internationella klimatöverenskommelsen 2015 KOM(2013) 167

MJU

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

Ansvarigt utskott

4                                     

RiR 2013:5 Staten på telekommarknaden

TU

         

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

5                                     

2012/13:392 av Leif Jakobsson (S)

Effekten av bolagsskattesänkningen

6                                     

2012/13:393 av Leif Jakobsson (S)

Ekonomiska frizoner och avgiftsnedsättning

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Motioner

med anledning av prop. 2012/13:125 Genomförande av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

7                                     

2012/13:Sf9 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

8                                     

2012/13:Sf10 av Eva-Lena Jansson (S)

SfU

9                                     

2012/13:Sf11 av David Lång (SD)

SfU

med anledning av prop. 2012/13:148 Genomförande av blåkortsdirektivet

10                                 

2012/13:Sf6 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)

SfU

11                                 

2012/13:Sf7 av Tomas Eneroth m.fl. (S)

SfU

12                                 

2012/13:Sf8 av David Lång (SD)

SfU

    

Ärenden för avgörande
onsdagen den 15 maj kl. 16.00

Reservationer

Tidigare slutdebatterade

Kulturutskottets betänkanden

13                                 

2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk

9 res. (S,MP,SD,V)

14                                 

2012/13:KrU8 Public service-frågor

4 res. (S,MP,SD,V)

Justitieutskottets betänkande

15                                 

2012/13:JuU19 Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete

1 res. (SD)

Utrikesutskottets betänkande

16                                 

2012/13:UU17 Godkännande av ett irländskt protokoll som ska fogas till EU-fördraget och EUF-fördraget

1 res. (V)

Utbildningsutskottets betänkande

17                                 

2012/13:UbU12 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

2 res. (SD,V)

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.