Måndagen den 17 juni 2013

Föredragningslista 2012/13:124

2012/13:124

Måndagen den 17 juni 2013

Kl.

10.00

Arbetsplenum

16.00

Votering

________________________________________________________

     

     

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 10 och tisdagen den 11 juni

          

Ansökan om ledighet

2                                     

Caroline Szyber (KD) fr.o.m. den 1 september 2013 t.o.m. den 28 februari 2014

Stefan Svanström (KD) inträder som ersättare för socialminister Göran Hägglund (KD) under Caroline Szybers (KD) ledighet

    

Anmälan om protokollsutdrag från utskott

3                                     

2012/13:36 Torsdagen den 13 juni

CU

4                                     

2012/13:39 Torsdagen den 13 juni

MJU

          

Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

5                                     

2012/13:FPM119 Beslut om undertecknande av vapenhandelsfördraget (ATT) KOM(2013) 273

UU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

6                                     

2012/13:484 av Jan-Olof Larsson (S)

Övervakning av dumpningsregler

7                                     

2012/13:485 av Sven-Erik Bucht (S)

Gröna näringar

8                                     

2012/13:488 av Olle Larsson (SD)

Sametinget

9                                     

2012/13:490 av Mats Pertoft (MP)

Fortsatt pendeltågstrafik på sträckan Järna-Gnesta

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkande

10                                 

2012/13:FiU31 Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

11                                 

2012/13:KU20 Granskningsbetänkande

5 res. (M,MP,FP,C,SD,V,KD)

12                                 

2012/13:KU21 Redogörelser för behandlingen av riksdagens skrivelser

1 res. (S,MP,V)

13                                 

2012/13:KU26 Granskning av grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld

Finansutskottets betänkande

14                                 

2012/13:FiU41 Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer

1 res. (SD)

Försvarsutskottets utlåtande

15                                 

2012/13:FöU12 Granskning av grönbok om försäkring mot katastrofer

    

Ärenden för debatt och avgörande

Näringsutskottets betänkanden och utlåtande

16                                 

2012/13:NU21 Förbättrade möjligheter till licensiering av upphovsrätt

2 res. (MP,V)

17                                 

2012/13:NU22 Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt

1 res. (S,MP,V)

18                                 

2012/13:NU24 Granskning av grönbok om klimat- och energipolitiken till 2030

2 res. (S,MP,SD,V)

Arbetsmarknadsutskottets betänkanden

19                                 

2012/13:AU11 Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m.

13 res. (S,MP,SD,V)

20                                 

2012/13:AU12 Etablering av utrikes födda genom företagande

1 res. (SD)

Justitieutskottets betänkande

21                                 

2012/13:JuU23 Tolkning och översättning i brottmål

2 res. (S,MP,SD,V)

Finansutskottets betänkanden

22                                 

2012/13:FiU21 Vårändringsbudget för 2013

3 res. (MP,SD,V)

23                                 

2012/13:FiU34 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2012

Socialförsäkringsutskottets betänkande

24                                 

2012/13:SfU14 Etableringsförberedande insatser för asylsökande

2 res. (SD,V)

Trafikutskottets betänkande

25                                 

2012/13:TU19 Sjöfartsstödets inriktning

     

    

                                   ______________________________

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.