Måndagen den 18 juni 2012

Föredragningslista 2011/12:132

2011/12:132

Måndagen den 18 juni 2012

Kl.

11.00

Arbetsplenum

________________________________________________________

    

Justering av protokoll

1                                     

Protokollen från sammanträdena måndagen den 11 och tisdagen den 12 juni

    

Fastställande av dag för riksmötets start 2012/2013

2                                     

Tisdagen den 18 september

    

Anmälan om inkomna faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen, m.m.

Ansvarigt utskott

3                                     

2011/12:FPM153 Mervärdesskatt för vouchrar KOM(2012) 206

SkU

4                                     

2011/12:FPM154 Ändringar av datum i Solvens II-direktivet KOM(2012) 217

FiU

5                                     

2011/12:FPM155 Förslag till EU:s årsbudget för 2013 SEC(2012) 270

FiU

6                                     

2011/12:FPM156 Innovationspartnerskap om vatten KOM(2012) 216

MJU

    

Anmälan om inkommen granskningsrapport från Riksrevisionen

7                                     

RiR: 2012:13 Skattekontroll av företag – urval,volymutveckling och uppföljning

SkU

    

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

8                                     

2011/12:390 av Bo Bernhardsson (S)

Restaurangmomsen

9                                     

2011/12:395 av Shadiye Heydari (S)

Servicekontoret i Angered

10                                 

2011/12:404 av Jasenko Omanovic (S)

Återställande av det sociala avgiftssystemet

11                                 

2011/12:414 av Eva-Lena Jansson (S)

Finanspolitiska insatser för ökad jämlikhet

    

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

Skrivelse

12                                 

2011/12:165 Meddelande om kommande förslag om ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument som förvaras på ett investeringssparkonto

Kammaren har beslutat om förlängd motionstid för denna skrivelse. Motionstiden utgår den 26 september 2012.

SkU

Motioner

med anledning av prop. 2011/12:156 Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde

13                                 

2011/12:Ju20 av Kent Ekeroth (SD)

JuU

14                                 

2011/12:Ju21 av Maria Ferm m.fl. (MP)

JuU

    

Ärenden för bordläggning

Reservationer

Finansutskottets betänkanden

15                                 

2011/12:FiU21 Vårändringsbudget för 2012

1 res. (SD)

16                                 

2011/12:FiU24 Utvärdering av penningpolitiken 2009–2011

1 res. (V)

17                                 

2011/12:FiU28 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2011

3 res. (MP,V)

18                                 

2011/12:FiU30 Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2007–2011

19                                 

2011/12:FiU22 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor

6 res. (S,MP,SD,V)

Justitieutskottets betänkanden

20                                 

2011/12:JuU11 It-stödet i rättskedjan

21                                 

2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

1 res. (MP,SD,V)

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

22                                 

2011/12:MJU24 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket

12 res. (S,MP,V)

Försvarsutskottets betänkande

23                                 

2011/12:FöU9 Försvarets logistik

1 res. (SD)

    

Ärenden för debatt
avgörs tisdagen den 19 juni kl. 15.30

Näringsutskottets betänkande

24                                 

2011/12:NU24 Frågor om subventioner till kärnkraft

1 res. (S,MP,V)

Utbildningsutskottets betänkanden

25                                 

2011/12:UbU20 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare

5 res. (M,MP,FP,C,SD,KD)

26                                 

2011/12:UbU22 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

27                                 

2011/12:MJU20 Införande av ett pricksystem på fiskets område

Civilutskottets betänkanden

28                                 

2011/12:CU27 Vägen till nära-nollenergibyggnader

4 res. (S,MP,SD,V)

29                                 

2011/12:CU5 Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag

    

Ärende för avgörande
tisdagen den 19 juni kl. 15.30

Tidigare slutdebatterat

Utrikesutskottets betänkande

30                                 

2011/12:UU9 Norden

4 res. (S,MP,SD,V)

     

    

                                   ______________________________